שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא (תיקון מס' 7 התשפ"א – 2021), על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
 
תחילתן של תקנות אלה ביום שיפרסם שר התחבורה והבטיחות בדרכים ברשומות כי מדינת ישראל אישררה את האמנה כהגדרתה בתקנה  168א(א) ובלבד שלא תקדם ליום פרסומן של התקנות.
 
תוספת תקנה 168א - שעות נהיגה בין לאומית 
א. הגדרות:
 "האמנה"  -  האמנה בדבר עבודת צוות נהגים בכלי רכב העוסקים בנהיגה בינלאומית משנת 2006 של ארגון האומות המאוחדות שניתן לעיין בה באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;  
"הפסקה" - פרק זמן במהלך שעות העבודה שאינו זמן נהיגה,  ובו הנהג אינו מבצע פעולת נהיגה ברכב או כל פעולה אחרת לצורכי עבודה, ומשמש את הנהג לצורך התרעננות;
"זמן נהיגה" - פרק הזמן במהלך שעות העבודה שבו הנוהג ברכב מבצע פעולת נהיגה ברכב;
"מנוחה" - פרק זמן שאינו במהלך שעות העבודה;
"מנוחה יומית" - מנוחה יומית מלאה או מנוחה יומית מופחתת, שאינה מנוחה שבועית;
"מנוחה יומית מופחתת" - מנוחה של 9 שעות רצופות לפחות, והקצרה מ-11 שעות רצופות;
"מנוחה יומית מלאה" - מנוחה שהיא אחת מאלה:
     (1) מנוחה של 11 שעות רצופות לפחות, במהלך 24 שעות מרגע תום המנוחה היומית הקודמת;
     (2) מנוחה בשתי פעימות - הראשונה של 3 שעות רצופות לפחות והשנייה של 9 שעות רצופות לפחות, במהלך 24 שעות מרגע תום המנוחה היומית הקודמת;
"מנוחה שבועית" - מנוחה שבועית מלאה או מנוחה שבועית מופחתת, שאינה מנוחה יומית;
"מנוחה שבועית מופחתת" - מנוחה של 24 שעות רצופות לפחות, והקצרה מ-45 שעות רצופות, שתחילתה לא תאוחר מתום 6 יממות שיחלו מתום המנוחה השבועית הקודמת;
"מנוחה שבועית מלאה" - מנוחה של 45 שעות רצופות לפחות, שתחילתה לא תאוחר מתום 6  יממות שיחלו מתום המנוחה השבועית הקודמת;
"נהיגה בין–לאומית"" - נהיגה לצורך עיסוקו של הנוהג ברכב מנועי, שבמהלכה חוצה הנוהג באמצעות כלי הרכב גבול יבשתי אחד לפחות, בין מדינות, למעט נהיגה כאמור ברכב מנועי המפורט בתקנת משנה ( יא)(4);
"פעולת נהיגה ברכב" - אחת מהפעולות המפורטות להלן הנעשית במסגרת עיסוקו:
     (1) נהיגה בפועל ברכב;
     (2) טיפול ברכב או במטען המובל על הרכב ובטעינתו, סידורו או פריקתו של מטען כאמור;
     (3) טיפול בנוסעי הרכב;
"שבוע" - פרק הזמן שבין 00:00 ביום שני ל־23:59 ביום ראשון.
 
ב. הנוהג נהיגה בין–לאומית לא יחרוג מפרקי זמן הנהיגה המפורטים להלן:
     (1) 9 שעות מתוך 24 שעות רצופות; פרק זמן זה ניתן להארכה ל-10 שעות סך הכול, לכל היותר, ולא יותר מפעמיים בשבוע עבודה;
     (2) 56 שעות סך הכול, בכל פרק זמן של 7 ימים רצופים;
     (3) 90 שעות סך הכול, בכל פרק זמן של 14 ימים רצופים.
 
ג. זמן הנהיגה לפי תקנת משנה ב(1) לא יתחיל אלא לאחר שהנוהג נהיגה בין–לאומית סיים מנוחה יומית.
 
ד. בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה ב, בכל פרק זמן של 7 ימים, הנוהג בנהיגה בין–לאומית לא יבצע מנוחה יומית מופחתת יותר משלוש פעמים.
 
ה. בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנהב(3), בכל פרק זמן של 14 ימים, הנוהג בנהיגה בין–לאומית יבצע שתי מנוחות שבועיות מלאות.
.
ו. על אף האמור בתקנת משנה ה ובלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה ב(3), בכל פרק זמן של 14 ימים יכול נוהג בנהיגה בין–לאומית להיות במנוחה שבועית רגילה אחת ומנוחה שבועית מופחתת אחת, ובלבד שישלים את המנוחה השבועית המופחתת לסך כולל של 45 שעות ברציפות, לפחות בתוך 14 ימים מתום השבוע שבו בוצעה המנוחה.
 
ז. (1) הנוהג בנהיגה בין־לאומית המסיע נוסעים בשכר בהסעה בודדת, יכול לדחות את המנוחה השבועית לפרק זמן של 12 ימים לכל היותר מתום המנוחה השבועית המלאה הקודמת, בתנאי שבסוף 12 ימים אלה יקבל את אחד מאלה:
        (א) שתי מנוחות של 45 שעות רצופות לפחות;
        (ב) שתי מנוחות בתקופת 12 הימים כאמור והן מנוחה של 45 שעות רצופות ומנוחה נוספת של 24 שעות רצופות לפחות, ובלבד שיושלמו במנוחה נוספת של 24 שעות רצופות לפחות בתוך שבועיים מתום תקופת 12 הימים כאמור.
     (2) האמור בתקנת משנה זו יחול על נוהג בנהיגה בין–לאומית שמתקיימים בו כל התנאים האלה:
        (א) הוא יצא להפסקה כאמור בתקנת משנה ח לאחר נהיגה של 3 שעות או במהלך הנהיגה בין השעות 22:00 ו- 06:00 וצוות לו נהג אחד נוסף לפחות;
        (ב) הוא מסיע נוסעים בשכר בשירות הסעה המתבצע במשך 24 שעות רצופות לפחות במדינה שהיא צד לאמנה או במדינה אחרת שלא בה התחיל השירות; לעניין זה "שירות הסעה" - שירות שבו כלי הרכב עומד לרשות קבוצת נוסעים מסוימת שאינה משתנה במהלך הנסיעה;
        (ג) הוא נוהג ברכב הסעות שמותקן בו טכוגרף דיגיטלי כאמור בתקנה 364ד והמצויד בציוד הקלטה כמפורט בתוספת B1 לנספח לאמנה.
 
ח. הנוהג בנהיגה בין–לאומית יצא להפסקה לפי אחד מאלה:
    (1) לאחר זמן נהיגה של ארבע וחצי שעות, למשך 45 דקות רצופות לפחות, וזאת אלא אם כן התחיל פרק זמן מנוחה;
    (2) לאחר זמן נהיגה של ארבע וחצי שעות, למשך 15 דקות רצופות לפחות, ולאחר מכן הפסקה נוספת למשך 30 דקות רצופות נוספות לפחות בזמן הנהיגה שנותר או מיד עם סיומו.
 
ט. נוהג בנהיגה בין–לאומית החורג מהאמור בתקנה ינהג כלהלן:
    (1) יציין את הסיבה לחריגה ביומן הנסיעות כמשמעותו בתקנה 364ד, ובכלי רכב שבו טכוגרף דיגיטלי כהגדרתו בתקנה 364ד(ה), יציין את הסיבה לחריגה באופן האמור או על תדפיס של המידע המופק מהטכוגרף הדיגיטלי;
    (2) יבצע את האמור בפסקה (1) בלא דיחוי בהגיעו למקום עצירה מתאים;
(    3) אין באמור בתקנת משנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנות משנה (א) עד (ח) ו-(י) עד (יב) לעניין משך הנהיגה המרבי המותר.
 
י. מי שבידו השליטה על סידורי הנסיעה של רכב מנועי מהסוגים המפורטים בתקנה זו או של הנוהג ברכב מנועי כאמור, לא יאפשר נהיגה ברכב אלא בהתאם לאמור בתקנה זו.
 
יא. האמור בתקנת משנה זו לא יחול על אחד או יותר מאלה:
    (1) רכב מסוג M שבו עד שמונה מושבים נוסף על מושב הנהג, רכב מסוג L ואופניים;
    (2) רכב מסוג N אשר משקלו הכולל המותר אינו עולה על 3.5 טון;
    (3) רכב מנועי המשמש להסעת נוסעים בשכר, הנוסע במסלול קבוע שאורכו שאינו עולה על 50 ק"מ הכולל נקודות עצירה שנקבעו מראש;
    (4) רכב מנועי שמהירותו המרבית 30 קמ"ש;
    (5) רכב ביטחון וכל רכב המשמש לסיוע הומניטרי;
    (6) כלי רכב מנועי שפעילותו מקיימת את אחת המטרות המפורטות 293(א)(1) עד (6), למעט פסקה (5א) שבה;
    (7) כלי רכב מנועי המשמש להובלה שאינה מסחרית של מטען שמשקלו אינו עולה על 7.5 טון;
    (8) כלי רכב מנועי שגורם מוסמך לכך על פי כל דין קבע שהוא בעל ערך היסטורי, שאינו לשימוש מסחרי להובלת אנשים או מטען.
 
יב. בעל רכב המבצע נהיגה בין־לאומית לפי תקנה זו חייב בהתקנת טכוגרף דיגיטלי בכלי הרכב, ויחולו לגבי כלי הרכב, בעליו ונהגו הוראות תקנה 364ד.
 
 
תקנה 364ד מעודכנת
(א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מאחד הסוגים האמורים בחלק ג' בתוספת השנייה:
(1) אוטובוס -
    (א) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;
    (ב) אחר - שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 או לאחריה.
(2) רכב מסחרי ורכב עבודה -
    (א) רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר ששנת ייצורם 1989 או אחריה;
    (ב) רכב מסחרי ורכב עבודה המיועד להובלת חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וששנת ייצורם עד 1990.
    (ג) אחר - שמשקלו הכולל המותר מ-8,000 ק"ג עד 15,999 ק"ג ששנת ייצורו 1990 או אחריה;
למעט רכב עבודה שרשות הרישוי נתנה לגביו בכתב פטור מן החובה להתקין טכוגרף כאמור, אם שוכנעה כי הטכוגרף מסמן את הפעלת ציוד העבודה המורכב בו, כנסיעה.
(4) אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות (1) ו-(2) המשמשים ללימוד נהיגה.
 
(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יירשם לראשונה, לאחר יום תקנת התעבורה (תיקון מס' 7) התשפ"א - 2021, רכב מהסוג המפורט בתקנה האמורה, אלא אם הותקן בו טכוגרף דיגיטלי.
 
(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן -
    (1) מותקן ברכב טכוגרף תקין מאחד הסוגים כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה, הפועל כהלכה והמסמן בכל עת על את היות הרכב במצב נסיעה או עמידה, את מהירות נסיעתו מרחק הנסיעה ואת הזמן שבו הנוהג ברכב מבצע נהיגה כהגדרתה בתקנה 168(ג) או את זמן הנהיגה כהגדרתו בתקנה 168א(א); לא יפתח נוהג הרכב את הטכוגרף אלא להחלפת הדיסקה בו;
    (2) בטכוגרף דיגיטלי מצוין, בין השאר, מספר הרכב, שם כל נוהג שנהג ברכב, מועדי עבודתו, קריאת מד המרחק בתחילת נסיעתו ובסיומה וקריאת מונה הקילומטרים של הרכב בתחילת עבודתו של הנוהג; בטכוגרף בעל דיסקות מצוין האמור על פני דיסקה או אגד דיסקות המצוים בטכוגרף;
    (3) טכוגרף בעל דיסקות, בידי הנהג דיסקה או אגד דיסקות נוסף אחד לפחות מן הסוג המתאים לטכוגרף המותקן ברכב.
    (4) בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב;
    (5) כל המגופות שבטכוגרף בעל דיסקות תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות במקומן.
    (6)בטכוגרף בעל דיסקות, הדיסקות המותקנות במכשיר הטכוגרף נקיות ותקינות; דיסקה שנפגמה, יחליפה הנהג בדיסקה תקינה ויצמיד את הדיסקה הפגומה לדיסקה שבה היא הוחלפה;
    (7) בנהיגה ברכב שמותקן בו –
         (א) טכוגרף בעל דיסקות – הנוהג הכניס דיסקה שעליה מצוינים פרטיו האישיים בתחילת הנהיגה ולמשך כל זמן הנהיגה כהגדרתו בתקנה 168א(א);
         (ב) טכוגרף דיגיטלי – הנוהג הכניס את כרטיס הנהג האישי שלו כמשמעותו בתקנת משנה (ד1)(1) בתחילת הנהיגה ולכל זמן הנהיגה כהגדרתו בתקנה 168א(א).
    (8) על הנוהג ברכב שמותקן בו  -
         (א) טכוגרף בעל דיסקות - להחזיק ברכב את המפתח למכשיר הטכוגרף בכל עת שהרכב בחזקתו;
         (ב) טכוגרף דיגיטלי - להחזיק ברשותו את כרטיס הנהג האישי כמשמעותו בתקנת משנה (ד1)(1) בכל עת בזמן הנהיגה או בהפסקה כהגדרתם בתקנה168א(א).
 
(ב1) נוהג רכב שמותקן בו טכוגרף לפי תקנה זו –
    (1) ינהל יומן נסיעות אישי לגבי הנסיעות שביצע; יומן הנסיעות יהיה ערוך לחודש קלנדרי לפי הטופס שבתוספת התשיעית;
    (2) יחליף בטכוגרף בעל דיסקות – 
        (א) דיסקה המיועדת לשימוש במשך 24 שעות (להלן – דיסקה יומית), לא יאוחר מ-24 שעות מעת הכנסתה למכשיר;
        (ב) אגד דיסקות המיועד לשימוש שבועי (להלן – אגד דיסקות), לא יאוחר משבעה ימים מיום הכנסתו למכשיר.
    (3) ישמור ברכב – 
        (א) את יומן הנסיעות במשך כל החודש הקלנדרי שלגביו מנוהל היומן;
        (ב) את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש; הותקן ברכב טכוגרף המיועד לשימוש באגד דיסקות, ישמור במשך 24 שעות את אגד הדיסקות שקדם לאגד הדיסקות שבשימוש, במקום סגור ומוצל.
    (4) ימסור לבעל הרכב, מוקדם ככל האפשר – 
       (א) את יומן הנסיעות, לאחר המועד האמור בפסקה (2)(א);
       (ב) לאחר המועד האמור בפסקה (3)(ב), את הדיסקה או אגד הדיסקות המציגים את תנועת הרכב בפרק הזמן האמור.
 
(ב2) לא ינהג בעל רכב ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב שמותן בו טכוגרף לפי תקנה זו ונעשו בו אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן כויל מכשיר הטכוגרף לאחר ביצוען:
    (1) החלפת צמיג בצמיג שמידתו שונה מהמידה המפורטת בתעודת הכיול;
    (2) החלפת רכיב בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי אשר משנים את יחס ההעברה.
 
(ג) בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו, ישמור במקום עסקו, במקום סגור, את תיעוד המידע שנאגר בטכוגרף שברכב כמפורט להלן:
    (1) לגבי טכוגרף בעל דיסקות - ישמור את הדיסקות המציגות את תנועות הרכב וכן ישמור את יומני הנסיעות במשך 365 ימים מהיום שבו נמסרו לו לפי תקנת משנה (ב1)(4);
    (2) לגבי טכוגרף דיגיטלי - ישמור את יומני הנסיעה שנמסרו לו לפי תקנת משנה(ב1)(4) וכן ישמור את המידע הנאגר בטכוגרף, באמצעות תוכנה ייעודית שאישר משרד התחבורה, במשך 365 ימים מהיום שבו נוצר המידע.
 
(ג1) בעל הרכב או הנוהג יציגו את יומני הנסיעה וכן את המידע הקיים בטכוגרף לפי דרישתו של שוטר, של פקח כהגדרתו בתקנה 587ה, או של קצין בטיחות כהגדרתו בתקנה 579, לגבי רכב שנמצא בפיקוחו; הצגת המידע המופק מהטכוגרף תיעשה באחד או יותר מאלה:
    (1) לגבי טכוגרף בעל דיסקות - יציג את הדיסקות;
    (2) לגבי טכוגרף דיגיטלי - יציג את המידע באמצעות אחד מהכרטיסים כמפורט בתקנה (ד1), או באמצעות כל אבזר טכנולוגי אחר המאפשר קריאת המידע שנאגר במכשיר הטכוגרף וכן באמצעות תדפיסים של המידע המופק, כל זאת לפי דרישת השוטר, הפקח או קצין הבטיחות כאמור.
 
(ג2) ברכב ללימוד נהיגה, כאמור בתקנת משנה (א)(3) הדיסקה או כרטיס הנהג האישי, לפי העניין, יהיו על שם מורה הנהיגה המלמד בו באותה עת.
 
(ג3) סירב נוהג ברכב לדרישת שוטר לפי תקנת משנה (ג1), יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי תקנה 168 לתקנות.
 
(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוגי רכב מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.
 
(ד1) רשות הרישוי תנפיק את הכרטיסים המפורטים להלן לצורך ביצוע הפעולות המפורטות לצידם בנוגע לכלי רכב שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי; כרטיס יונפק למבקש לפי סוג הכרטיס שביקש, ובלבד שהוא מקיים את התנאים הנדרשים לקבלו כמפורט בו:
    (1) כרטיס נהג אישי - כרטיס אישי לשימוש בעל הכרטיס בלבד, הנושא את תמונתו של בעל הכרטיס כרטיס כאמור יינתן לבעל רישיון נהיגה תקף המתאים לפי הפקודה לנהיגה בכלי רכב המפורט בתקנת משנה)א) שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי;
    (2) כרטיס בעלים - כרטיס על שם בעל הרכב לשימוש בעל הרכב, לרבות מי שהוא הסמיכו לעשות בו שימוש, וכן לשימוש קצין הבטיחות כהגדרתו בתקנה 579, המפקח על הרכב לצורך מילוי תפקידיו לפי חלק י' לתקנות; כרטיס כאמור יינתן לבעל רכב שברשותו כלי רכב אחד או יותר, המפורט בתקנת משנה (א), שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי, והוא יישמר בכל עת במקום עסקו של בעל הרכב;
    (3) כרטיס אכיפה - כרטיס לשימוש בעל תפקיד שהסמיך ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל למבצע פעולות אכיפה וחקירה כלפי הנוהגים בכלי רכב שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי; כרטיס כאמור יינתן לשוטר לצורך מילוי תפקידו על פי סעיף 27ג לפקודת התעבורה כלפי אדם הנוהג בכלי רכב שבו מותקן טכוגרף דיגיטלי;
    (4) כרטיס אחזקה - כרטיס על שם בעל המוסך הנושא את תמונתו של בעל המוסך, שברשותו רישיון להפעלת המוסך העוסק במתן שירותי אחזקה לטכוגרף דיגיטלי, לפי פרק ח' לחוק רישוי שירותים; כרטיס כאמור יינתן לשימושו האישי של בעל הרישיון כאמור וכן לשימושו האישי של מי שהמנהל המקצועי של המוסך כהגדרתו בחוק האמור הסמיכו לכך; שימוש כאמור יהיה לצורך ביצוע פעולות האחזקה לפי הנחיות יצרן הטכוגרף המבוצעות במוסך, הכרוכות בהפעלת הטכוגרף הדיגיטלי; כרטיס אחזקה יימצא במקום שמור לפי הנחת דעתו של בעל המוסך ואין להוציאו מתחומי המוסך.
 
(ד2) תוקף כרטיס שניתן לפי תקנת משנה )ד 1( יפקע בתום התקופות המפורטות להלן מיום הנפקתו:
    (1) כרטיס נהג אישי - 5 שנים;
    (2) כרטיס בעלים - 5 שנים;
    (3) כרטיס אכיפה - 5 שנים;
    (4) כרטיס אחזקה – שנה.
 
(ה) "מכייל מוסמך" - מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, המורשה להתקין, לתקן ולכייל טכוגרפים;
"מגופה" - מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכייל מוסמך, המשמשת למניעת שינוי כוונו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך.
"תעודת מכייל מוסמך" - תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב, המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא מותקן;
"דיסקה" - דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 24 שעות;
"טכוגרף בעל דיסקות" - כמשמעותו בפרט 24א(1) בחלק ג' לתוספת השנייה;
"טכוגרף דיגיטלי" - כמשמעותו בפרט 24א(2) בחלק ג' לתוספת השנייה.
 
 
עדכון פרט 24א לחלק ג' בתוספת השנייה לתקנות התעבורה
24א. טכוגרף המותקן ברכב, מאחד מאלה:
    (1) טכוגרף בעל דיסקות - טכוגרף המתאים לנדרש בפרקים 1 עד 4 של  ANNEX להנחיה EEC 3821/85 המסומן בסימון EEC או שניתנה לגביו תעודה מאת מעבדה מוסמכת כי הוא תואם את הנדרש כאמור;
    (2) טכוגרף דיגיטלי - מערכת טכוגרף המתאימה להגדרות בנספח 1 לאמנה כהגדרתה בתקנה 168א(א)הכוללת מכשיר טכוגרף דיגיטלי שהותקן ברכב לפי חוק רישוי שירותים, ומסומן בסימון כמפורט באמנה.
 

חדשות

 • כנס רכב תפעולי

  ביום שני, 3.6.24, ייערך בסמינר אפעל, אולם יד טבנקין, הכנס השנתי בנושא הרכב התפעולי, הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות. בכנס משתתפים עוסקים ובעלי עניין בתחום הרכב התפעולי. סדר היום מצורף.

  קראו עוד...

  דוחים קצת את הזִקנה

  תקנה 196(ב) זכתה לשינוי המהווה בשורה לבעלי רישיון נהיגה בני 70-75.

  קראו עוד...

  הכנס השנתי לרכב תפעולי

  הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות ב-3.6.24 במרכז הבמה בגני תקווה. היכנסו וראו את תכנית הכנס.

  קראו עוד...

  הארכת זמן נוספת לנהיגה לפי תקנה 168

  עד 31.5.24 או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

  קראו עוד...

  החל רישום אופניים וקורקינטים חשמליים

  על פי התקנות החדשות (שפורסמו ב-24.1.12) החל מ-1 באוגוסט יחויב כל רכב תחבורה קלה לשאת לוחית זיהוי. לצורך זה, נדרשים כל בעלי הרכב הקל להירשם במאגר מקוון. תהליך הרישום פשוט ומהיר, והוא ללא תשלום.

  קראו עוד...

  פטור מדיווח לרשות לפי נוהל 6

  מנהל תחום קציני בטיחות פרסם ב-4.2.24 פטור מחבת הדיווח החלה על קציני הבטיחות לדווח מדי שנה על מספר התלונות שהופנו כלפי נהגי רכב התאגיד ועל מספר תאונות הדרכים עם נפגעים שהיה מעורב בהן רכב התאגיד.

  קראו עוד...

  רכב לתחבורה קלה

  נוספו תקנות חדשות ומפורטות לשימוש באופניים עם מנוע עזר (חשמליים) ובגלגינועים (קורקינטים חשמליים).

  קראו עוד...

  19 נוסעים באוטובוס זעיר בלי C1

  עם רישיון D1 אפשר לנהוג אוטובוס זעיר עם עד 19 נוסעים.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות חדשות ברכב

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוסיף שתי מערכות חדשות לרשימת הציוד הבטיחותי המזכה בהטבת מס. המערכות הן מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג, ומערכת אזהרה על פתיחת דלת.

  קראו עוד...

  הארכות עקב המלחמה

  הוארכו תקופת תוקף רישיון רכב ותוקפה של תעודה לגבי כשירותה של מכונה ניידת.

  קראו עוד...

  הארכות לרגל המצב הביטחוני

  הואררכו תקופות תקפן של רישיוינות הרכב ושעות הנהיגה לפי תקנה 168.

  קראו עוד...

  משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

  תקנה 180(ב) מתירה מעתה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B לנהוג ברכב כזה שצמוד אליו גרור שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג.

  קראו עוד...

  חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.

  קראו עוד...

  עליה בדרגה לרכב שטח (המכונה buggy)

  יוגדלו נפח המנוע של רכב שטח, משקלו העצמי ומספר הנוסעים שיורשה להסיע.

  קראו עוד...

  טסט לרכב במוסך מורשה, אולי בקרוב

  בימים אלה שוקדים גורמי המקצוע במשרד התחבורה על קידומו של מתווה שיאפשר לבצע את מבחן הרישוי השנתי לרכב (טסט) גם במוסכים מורשים, תוך קביעת אמות מידה מקצועיות וקריטריונים לשמירה על ההיבטים הבטיחותיים, הסביבתיים והצרכניים.

  קראו עוד...

  סוף עידן המדבקה

  מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת העריסה להובלת גלילי פלדה

  חובת העריסה נמחקה מתקנה 85(א)(4)

  קראו עוד...

  כנס הרכב התפעולי

  ב-13.3.23 באוניברסיטת בר אילן.

  קראו עוד...

  תאוריה ל-5 שנים:

  תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים).

  קראו עוד...

  תקופת בדיקת החורף הוארכה

  ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

  קראו עוד...

  מדליקים אורות והולכים לבחור

  יום שלישי ה-1 בנובמבר 2022 הוא יום הבוחר משולב ביום הדלקת אורות הרכב.

  קראו עוד...

  תמרורים חדשים ומשודרגים

  פורסמו ב-13.9.22 ומופיעים באתר ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה. הכנסו.

  קראו עוד...

  הקנסות החדשים

  ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

  קראו עוד...

  השתלמות אבטחת מטענים – הארכה

  בדקה ה-90 פרסם משרד התחבורה הארכה לביצוע השתלמות מקצועית בנושא הוראות תקן אבטחת מטענים, למחזיקי רישיון נהיגה C ו-C+E, מובילי מטען, עד ל-1.1.23 (במקום 1.7.22).

  קראו עוד...

  "פחד אלוהים"

  לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2021 בנושא בטיחות בדרכים שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופורסם ב-28 ביוני 2022.

  קראו עוד...

  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

  החוק נוגע באכיפת תקנות התעבורה על ידי הרשויות המקומיות על אופניים עם מנוע עזר (חשמליים), גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואינו פוסח על הולכי הרגל. תיקונים נרחבים לחוק פורסמן ב-22.6.22. אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התוספות באדום והמחיקות.

  קראו עוד...

  קל יותר למכור רכב לסוחר

  מ-1 ביוני 2022 ניתן להעביר בעלות על רכב שנמכר לסוחר, גם באזור העסקי.

  קראו עוד...

  תקנת איסור חניה או עצירה בחניית נכה - הרחבה

  פיסקת איסור החניה והעצירה במקום חניה לנכה הורחבה והובהרה.

  קראו עוד...

  מתקדמים אל הרכב האוטונומי

  ב-15.3.22 נוספו לפקודת התעבורה הגדרות, סעיפי חוק ותוספות, במטרה לקבוע הסדרים שיאפשרו הפעלה של רכב עצמאי בלא נהג.

  קראו עוד...

  פעולות ברכב המותרות שלא במוסך

  חדש: עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע במסגרת עבודתו במוסך את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע על פי סוגי רישיונו.

  קראו עוד...

  לזכרו של ד"ר דן לינק

  אני חולם בהקיץ שאני פוגש את דן ואומר לו: "היי דן, הייתי בהלוויה שלך". הוא מחייך. ב-25.1.22 צעדנו אחרי ארונו של דן לינק בדרכו האחרונה בבית העלמין במעלה החמישה.

  קראו עוד...

  בשורה לחייבים

  בוטל החוק המאפשר להגביל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

  קראו עוד...

  רפורמה בשירותי הרכב

  אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות שמאפשרות לעובדי מוסכים מורשים לבצע שורה של פעולות גם מחוץ למוסך.

  קראו עוד...

  רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...