מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
פורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21
בתוקף מ-1.8.21 עד 31.7.23.
 
תקנה חדשה 83ד
(א) לא יסיע אדם ברכב מסוג המפורט להלן ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד כאמור ברכב, ברכבים מסוג M2, M1 ו-N1 (רכב נוסעים פרטי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 3.5 טון) למעט רכב להסעת תלמידים, מונית, רכב אספנות שמועד ייצורו עד 1983 ורכב בעל סיווג משנה אמבולנס או כיבוי אש.
 
(ב) מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב תהיה אחת מאלה:
   (1) מערכת התרעה שהתקין יצרן הרכב בפס הייצור של הרכב אשר היבואן המסחרי רשם אותה  במרשם רשות הרישוי כחלק מהמערכות המותקנות ברכב.
   (2) מערכת התרעה שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב שהיא אחת מאלה:
        (א) מערכת התרעה אשר יצרן המערכת או יבואן מסחרי של המערכת, לפי העניין, סימן על גבי אריזתה סימון כמפורט בפסקה (2) שבפרט 4ב לחלק ג' לתוספת השנייה;
       (ב) מערכת התרעה אשר מיובאת בייבוא לשימוש אישי או משפחתי לפי סעיף 112 לחוק רישוי שירותים.
       (ג) לא יתקין אדם מערכת התרעה שחלה לגביה חובת סימון כמפורט בתקנת משנה (ב)(2)(א) אם אריזתה אינה נושאת סימון כאמור בתקנת המשנה האמורה.
       (ד) יראו אדם שרכש מערכת התרעה שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב וחלה לגביה חובת סימון כאמור בתקנת משנה (ב)(2)(א) כמי שהתקין ברכבו מערכת התרעה המקיימת את דרישות תקנה זו, ובלבד שהותקנה ברכבו בידי מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת האמורה או יבואן מסחרי שלה.
       (ה) בתקנה זו, "יבואן מסחרי של המערכת" - אדם המייבא מערכות התרעה שלא לשימוש אישי או משפחתי כאמור בסעיף 112 לחוק רישוי שירותים.";
 
תוספת לתוספת השנייה לתקנות התעבורה, חלק ג
פרט 4ב - מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב לפי תקנה 83 ד(ב)(2) ו-(ג):
(1) מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב כאמור בתקנה83 ד(א) שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב תהיה מערכת התרעה המשווקת כדין במדינה ממדינות האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה, או מערכת התרעה המקיימת את הדרישות האלה:
    (א) המערכת פועלת באופן אוטומטי בלא צורך בהפעלתה על ידי הנהג;
    (ב) המערכת מזהה הימצאות ילד עד גיל 4 אשר הושאר ברכב;
    (ג) במקרה שבו המערכת מזהה צורך ביצירת התרעה, ההתרעה מושכת את תשומת ליבו של הנהג באמצעות התרעה קולית וחזותית או באמצעות התרעה חזותית ורטט, הניתנת לזיהוי בתוך הרכב או מחוצה לו;
    (ד) המערכת מספקת חיווי לנהג בדבר הפעלתה;
    (ה) אם המערכת מופעלת על ידי סוללה, קיימת התראה לנהג במקרה של רמת טעינה נמוכה של הסוללה;
    (ז) המערכת ממלאת אחר דרישות התקנים, התקנות או ההנחיות (כמפורט בפרסום המקורי).
 
קנס ונקודות
העובר על הוראות תקנה זו ייקנס ב-250 ₪ ויירשמו לחובתו 4 נקודות בשיטת הניקוד.
 

חדשות

 • "פחד אלוהים"

  לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2021 בנושא בטיחות בדרכים שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופורסם ב-28 ביוני 2022.

  קראו עוד...

  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

  החוק נוגע באכיפת תקנות התעבורה על ידי הרשויות המקומיות על אופניים עם מנוע עזר (חשמליים), גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואינו פוסח על הולכי הרגל. תיקונים נרחבים לחוק פורסמן ב-22.6.22. אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התוספות באדום והמחיקות.

  קראו עוד...

  קל יותר למכור רכב לסוחר

  מ-1 ביוני 2022 ניתן להעביר בעלות על רכב שנמכר לסוחר, גם באזור העסקי.

  קראו עוד...

  תקנת איסור חניה או עצירה בחניית נכה - הרחבה

  פיסקת איסור החניה והעצירה במקום חניה לנכה הורחבה והובהרה.

  קראו עוד...

  מתקדמים אל הרכב האוטונומי

  ב-15.3.22 נוספו לפקודת התעבורה הגדרות, סעיפי חוק ותוספות, במטרה לקבוע הסדרים שיאפשרו הפעלה של רכב עצמאי בלא נהג.

  קראו עוד...

  פעולות ברכב המותרות שלא במוסך

  חדש: עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע במסגרת עבודתו במוסך את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע על פי סוגי רישיונו.

  קראו עוד...

  לזכרו של ד"ר דן לינק

  אני חולם בהקיץ שאני פוגש את דן ואומר לו: "היי דן, הייתי בהלוויה שלך". הוא מחייך. ב-25.1.22 צעדנו אחרי ארונו של דן לינק בדרכו האחרונה בבית העלמין במעלה החמישה.

  קראו עוד...

  בשורה לחייבים

  בוטל החוק המאפשר להגביל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

  קראו עוד...

  רפורמה בשירותי הרכב

  אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות שמאפשרות לעובדי מוסכים מורשים לבצע שורה של פעולות גם מחוץ למוסך.

  קראו עוד...

  רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...

  שלוש מערכות בטיחות חדשות שיזכו בהטבות מס

  הטבות מס אושרו למערכת בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, התרעה במצב של עייפות והסחת דעת ולמניעת שכחת ילדים ברכב, החל מינואר 2021.

  קראו עוד...