חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

 

תיקונים נרחבים לחוק פורסמו ב-22.6.22.

 

אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התיקונים באדום והמחיקות בקו מחיקה XXXXX (השינויים בתוספות לחוק).

 

1. הגדרות

בחוק זה –

"דרך" – כהגדרתה בפקודת התעבורה;

"ועדת הכלכלה" – ועדת הכלכלה של הכנסת;

"עבירת תעבורה" – עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, המנויה בתוספת הראשונה;

"עובר דרך" – המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת, המנוי בטור א' לתוספת השנייה;

"פקח" – פקח שהוסמך לפי הוראות סעיף 3;

"רכב" – רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה, שעובר הדרך המנוי בטור א' לתוספת השנייה ביצע באמצעותו עבירה כאמור באותה תוספת;

"רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים;

"תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

"השר" – השר לביטחון הפנים.

 

2. סמכות רשות מקומית

רשות מקומית, באישור המועצה שלה, רשאית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה; אכיפת עבירות התעבורה תהיה בהתאם להוראות חוק זה ובכפוף לנוהל ארצי שיחול על הרשויות המקומיות, שתגבש משטרת ישראל ויאשר היועץ המשפטי לממשלה.

 

3. הסמכת פקחים

(א) ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, לשם אכיפת עבירות תעבורה, כולן או חלקן, בתחומי אותה רשות.

(ב) לא יוסמך פקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

     (1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית, לשמש כפקח, או לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

     (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר;

     (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הפנים.

(ג) הרשות המקומית תפרסם הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף זה ברשומות ובאתר האינטרנט שלה.

 

4. סמכויות פקח

(א) לשם אכיפת עבירות תעבורה, יהיו נתונות לפקח סמכויות הפיקוח ואכיפה בתחום הרשות המקומית שבה הוא מוסמך כמפורט להלן, בכפוף להוראות סעיף 5:

     (1) הסמכות לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

     (2) הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1965;

     (3) הסמכות להורות לעובר דרך, לאחר שמצא כי עבר עבירת תעבורה של שימוש שלא כדין בחלק מדרך שיועד, הוקצה או סומן בתמרור לסוג אחר של עוברי דרך, לפנותו או לחדול מהשימוש שלא כדין כאמור באופן אחר;

     (4) הסמכות להוציא את האוויר ואת השסתומים מצמיגי הרכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה, לאחר שמצא כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי גרימת נזק לרכב;

     (5) לתפוס או להרחיק רכב הפטור מחובת רישוי ורישום לפי פקודת התעבורה, או חלק מרכב כאמור, לאחר שמצא כי עובר הדרך ביצע באמצעותו עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש ברכב, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח אי גרימת נזק לרכב ובכפוף לחוקי העזר שהותקנו לפי סעיף 8.

(ב) סירב אדם להיענות לדרישת פקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי הפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחוייבים.(ג) אין בסמכויות פקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות שניתנו לו לפי כל דין, לשם אכיפת אותו הדין.

 

5. תנאים להפעלת סמכויות פקח

על אף הוראות סעיף 4, פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי הסעיף האמור, אלא לשם אכיפת עבירת תעבורה כאמור בטור ב' לתוספת השנייה, הנעברת בידי עובר דרך המנוי לצדה בטור א' לתוספת השנייה, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לגבי אותה עבירה בטור ג' לתוספת השנייה, אם מפורטים תנאים כאמור.

 

6. חובת הזדהות

פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

     (1) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

     (2) יש בידו תעודת החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

 

7. סייג לגבי גופי ביטחון והצלה

פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה כלפי כל אחד מאלה:

     (1) עובר דרך המשרת בגוף המפורט להלן או עובד בגוף כאמור, בעת מילוי תפקידו, אם יש בציות להוראות המנויות בתוספת הראשונה כדי למנוע מעובר הדרך האמור את מילוי התפקיד:

         (א) משטרת ישראל;

         (ב) צבא ההגנה לישראל;

         (ג) שירות הביטחון הכללי;

         (ד) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

         (ה) הרשות להגנה על עדים;

         (ו) שירות בתי הסוהר;

         (ז) גוף אחר המנוי בהגדרה "רכב ביטחון", כהגדרתו לפי פקודת התעבורה;

     (2) רכב של גוף כאמור בפסקה (1).

 

8. סמכות רשות מקומית להתקין חוקי עזר

(א) על אף הוראות סעיף 77 לפקודת התעבורה, מועצה של רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר לעניין הסמכות האמורה בסעיף 4(א)(5), שבהם יוסדרו נושאים אלה לגבי רכב או חלק מהרכב, לפי העניין:

     (1) אופן התפיסה או ההרחקה;

     (2) אופן ההחסנה;

     (3) הנסיבות והתנאים לשחרורו מהחסנה, למכירתו או לסילוקו בדרך אחרת, ובלבד שלא יימכר או יסולק אלא בחלוף 60 ימים מיום תפיסתו, ולאחר שנעשה מאמץ סביר לאיתור בעל הרכב;

     (4) חיוב בתשלום אגרות בעד תפיסה, הרחקה, החסנה, מכירה או סילוק של הרכב או חלק מהרכב, או חיוב בתשלומים בעד פעולות אלה, ובלבד שהתשלומים ישקפו את עלות הפעולות האמורות; הרשות המקומית תקזז מאגרות או מתשלומים שהיא גובה מהחייב את הסכומים שקיבלה ממכירת הרכב או חלקו או מסילוקו, לפי העניין, אם קיבלה.

(ב) הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי סעיף 258 לפקודת העיריות וסעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, יהיו נתונות, לגבי חוקי עזר כאמור בסעיף קטן (א), גם לשר התחבורה והבטיחות בדרכים; ואולם על אף האמור בסעיפים אלה לא יפורסם חוק עזר כאמור אלא כעבר 90 ימים מהיום שבו הביא ראש הרשות המקומית את חוק העזר לידיעת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים.

 

9. עבירת קנס

נקבע כי עבירת תעבורה היא עבירת קנס לפי סעיף 30 לפקודת התעבורה, יהיה פקח שהוסמך לכך רשאי למסור לאדם הודעת תשלום קנס, או נוכח כי אותו אדם עבר עבירת תעבורה כאמור, והכול בהתאם להוראות סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

 

10. ייעוד קנסות

על אף האמור בכל דין, קנס שהיטל פקח או בית משפט בשל הפעלת סמכותו של פקח לפי חוק זה, ישולם לקופת הרשות המקומית.

 

11. שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה

השר, בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה.

 

12. שמירת דינים

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

 

13. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

 

15. תחילה ונוהל ארצי ראשון

(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה); ואולם תחילתו של פרט 4 לתוספת השנייה – שלושה חודשים מיום התחילה.

(ב) היועץ המשפטי לממשלה יאשר נוהל ארצי ראשון לפי הוראות סעיף 2 עד יום התחילה, ובלבד שמשטרת ישראל העבירה לו את טיוטת הנוהל לא יאוחר משלושה חודשים לפני אותו מועד; לא אישר היועץ המשפטי לממשלה את הנוהל הארצי עד יום התחילה, רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה, לדחות את יום התחילה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.

 

16.דיווח לכנסת – הוראת שעה

החל בתום שנתיים מיום התחילה ועד תום שש שנים מיום התחילה, ידווח שר הפנים, אחת לשנתיים, לוועדת הכלכלה, על סכומי האגרות שנקבעו בחוקי העזר לפי סעיף 8 ועל התשלומים שקבעו הרשויות המקומיות לפי סעיף 8(א)(4); רשות מקומית שקבעה תשלומים כאמור, תדווח לשר הפנים על התשלומים שקבעה.

 

תוספת ראשונה

עבירת תעבורה

עבירת תעבורה כמפורט להלן, ובלבד שלא נעברה בנסיבות שתקנה 72(א)(2) או (2א) לתקנות התעבורה חלה לגביהן, ואינה עבירה המנויה בתוספת האחת-עשרה לפקודת התעבורה:

 1. עבירה על תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה;
 2. עבירה על תקנה 34(א) לתקנות התעבורה;
 3. עבירה על תקנה 38(א) לתקנות התעבורה;
 4. עבירה על תקנה 114 לתקנות התעבורה;
 5. עבירה על תקנה 122א(ב) לתקנות התעבורה, וכן עבירה על תקנה 129(א) ו-(ב) לתקנות התעבורה, לרבות כפי שהוחלה על תלת-אופן לפי תקנה 135 לתקנות התעבורה;
 6. עבירה על תקנות 122ב(ג) ו-124 לתקנות התעבורה;
 7. עבירה על תקנה 129(ז) לתקנות התעבורה לרבות כפי שהוחלה על תלת-אופן לפי תקנה 135 לפקודת התעבורה ועל גלגינוע לפי תקנה 122ב(ד) לתקנות התעבורה;
 8. עבירה על תקנה 169 לתקנות התעבורה.
 9. עבירה על תקנה 39ט"ז(1) או על תקנה 122א(א) לתקנות התעבורה;
 10. עבירה על תקנה 39ט"ז(3) או על תקנה 122א(ג) לתקנות התעבורה;
 11. עבירה על תקנה 39ט"ז(4) או על תקנה 119(ג) לתקנות התעבורה;
 12. עבירה על תקנה 22(א) לתקנות התעבורה או לעניין אי ציות לתמרור 804;
 13. עבירה על תקנה 22(א) לתקנות התעבורה או לעניין אי ציות לתמרור 412.

 

 

תוספת שנייה

(סעיף  5)

תנאים להפעלת סמכויות פקח

בתוספת זו, "אופנוע", "אזור מיתון תנועה", "כביש", "מדרכה", "מעבר חצייה", "שביל", "גלגינוע (קורקינט חשמלי)", ו"תלת-אופן"  ו"תלת אופנוע" – כהגדרתם בתקנות התעבורה.

טור א    

עובר הדרך

טור ב'

עבירות התעבורה

טור ג'

התנאים להפעלת סמכויות פקח

1. רוכב על אופניים או על תלת אופן

עבירות המנויות בפרטים 1 עד 8 ו-11 עד 13 לתוספת הראשונה

 1. לעניין עבירות המנויות בפרטים1, 6, 8  ו-11 לתוספת הראשונה – הרכיבה היא על אחת מאלה:

ׁׁׁׁׁ(1) מדרכה;

(2) שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור כמיועד לשימוש הולכי רגל;

(3) שביל שסומן בתמרור כמיועד לשביל אופניים;

(4) מעבר חצייה.

(ב) לעניין עבירות המנויות בפרטים 2 עד 5 לתוספת הראשונה – הרכיבה או שימוש אסור אחר הם על מדרכה, ומתקיים אחד מאלה; הרכיבה או שימוש אסור אחר הם על מעבר חצייה או על מדרכה או על שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור כמיועד להולכי רגל בלבד, ובלבד שלגבי מדרכה או שביל כאמור מתקיים אחד מאלה:

(1) יש שביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש באופניים באותה הדרך;

(2) אין שביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש באופניים באותה הדרך ואולם הדרך היא אזור מיתון תנועה והרוכב הוא בן 16 לפחות.

(3) אין שביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש באופניים באותה הדרך, והיא אינה אזור מיתן תנועה, ואולם המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיכו לעניין זה, לבקשת ראש הרשות המקומית, אישר הפעלת סמכויות פקח במדרכה או בשביל שסומן בתמרור כמיועד להולכי רגל בלבד בדרך זו, לאחר שנוכח כי קיים צורך ייחודי לכך, ורשאי הוא לקבוע תנאים נוספים להפעלת סמכויות הפקח כאמור; הרשות המקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה את המדרכות או השבילים שלגביהן ניתן אישור לפי פסקה זו.

(ג) לעניין עבירה המנויה בפרט 12 לתוספת הראשונה – הרכיבה היא על שביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים.

(ד) לעניין עבירה המנויה בפרט 13 לתוספת הראשונה – הרכיבה היאבדרך שסומנה בתמרור 412 ובלבד שאותה דרך אינה כביש, ומתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) יש שביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים בסמוך לאותה דרך;

(2) אין שביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים בסמוך לאותה הדרך, ואולם יש בסמוך לאותה דרך דרך שהיא אזור מיתון תנועה והרוכב הוא בן 16 לפחות;

(3) לא מתקיים האמור בפיסקאות (1) או (2) ואולם המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיכו לעניין זה, לבקשת ראש הרשות המקומית, אישר הפעלת סמכויות פקח בדרך שסומנה בתמרור 412, שאינה כביש, לאחר שנוכח כי קיים צורך ייחודי לכך.

2. רוכב על אופניים או תלת-אופן שבהם מותקן מנוע המניע אותם או המסייע בכך               

עבירות המנויות בפרטים 1 עד 8 לתוספת הראשונה

לעניין עבירות המנויות בפרטים 1 עד  3, 5, 6 ו-8 לתוספת הראשונה – הרכיבה או שימוש אסור אחר הם על אחד מאלה;

(1) מדרכה;

(2)שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור 226; בפרט זה, "שימוש אסור אחר", למעט שימוש בנסיבות האמורות – בתקנה 72(א)(2) לתקנות התעבורה לעניין אופניים

3. רוכב על גלגינוע (קורקינט חשמלי)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבירות המנויות בפרטים 1 עד 8 13 לתוספת הראשונה

(א) לעניין עבירות המנויות בפרטים 1 עד 3, 5, 6 ו-8  2 ו-5 לתוספת הראשונה - הרכיבה היא על אחד מאלה;

(1) מדרכה;

(2) שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור כמיועד לשימוש הולכי רגל בלבד; 226; בפרט זה, "שימוש אסור אחר", למעט שימוש בנסיבות האמורות בתקנה 72(א)(2) לתקנות התעבורה לעניין אופניים

(3) מעבר חצייה.

(ב) לעניין עבירות המנויות בפרטים 1, 6, 8 ו-9 עד 11 לתוספת הראשונה, הרכיבה היא באחת מאלה:

(1) מדרכה;

ׁׁׁ(2) שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור כמיועד לשימוש הולכי רגל;

(3) שביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים;

(4) מעבר חצייה.

(ג) לעניין עבירה המנויה בפרט 12 לתוספת הראשונה, הרכיבה היא בשביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים;

(ד) לעניין עבירה המנויה בפרט 13 לתוספת הראשונה, הרכיבה היא בדרך שאינה כביש.

4. הולך רגל

עבירה המנויה בפרט 2 לתוספת הראשונה

הולך הרגל עושה שימוש בנתיב  בשביל שסומן בתמרור כשביל כמיועד לשימוש אופניים בלבד.

5. רוכב על אופנוע או תלת-אופנוע        

עבירות המנויות בפרטים 2 עד 4 1, 2, 4, 8 ו-11 לתוספת הראשונה

(א) לעניין עבירות המנויות בפרטים 2 ו-3 העבירה המנויה בפרט 2 לתוספת הראשונה – הרכיבה היא על אחד מאלה;

 1. מדרכה;
 2. נתיב שביל שסומן בתמרור כשביל כמיועד לשימוש אופניים;
 3. שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור 226 כמיועד לשימוש הולכי רגל;
 4. מעבר חצייה.
 5. לעניין עבירות המנויות בפרטים 1, 8 ו-11 לתוספת הראשונה, הרכיבה באחת מאלה:
 6. מדרכה;
 7. שביל שאינו מדרכה שסומן בתמרור  כמיועד לשימוש הולכי רגל;
 8. שביל שסומן בתמרור כמיועד לשימוש אופניים;
 9. מעבר חצייה.
 

 

 

 

חדשות

 • כנס רכב תפעולי

  ביום שני, 3.6.24, ייערך בסמינר אפעל, אולם יד טבנקין, הכנס השנתי בנושא הרכב התפעולי, הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות. בכנס משתתפים עוסקים ובעלי עניין בתחום הרכב התפעולי. סדר היום מצורף.

  קראו עוד...

  דוחים קצת את הזִקנה

  תקנה 196(ב) זכתה לשינוי המהווה בשורה לבעלי רישיון נהיגה בני 70-75.

  קראו עוד...

  הכנס השנתי לרכב תפעולי

  הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות ב-3.6.24 במרכז הבמה בגני תקווה. היכנסו וראו את תכנית הכנס.

  קראו עוד...

  הארכת זמן נוספת לנהיגה לפי תקנה 168

  עד 31.5.24 או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

  קראו עוד...

  החל רישום אופניים וקורקינטים חשמליים

  על פי התקנות החדשות (שפורסמו ב-24.1.12) החל מ-1 באוגוסט יחויב כל רכב תחבורה קלה לשאת לוחית זיהוי. לצורך זה, נדרשים כל בעלי הרכב הקל להירשם במאגר מקוון. תהליך הרישום פשוט ומהיר, והוא ללא תשלום.

  קראו עוד...

  פטור מדיווח לרשות לפי נוהל 6

  מנהל תחום קציני בטיחות פרסם ב-4.2.24 פטור מחבת הדיווח החלה על קציני הבטיחות לדווח מדי שנה על מספר התלונות שהופנו כלפי נהגי רכב התאגיד ועל מספר תאונות הדרכים עם נפגעים שהיה מעורב בהן רכב התאגיד.

  קראו עוד...

  רכב לתחבורה קלה

  נוספו תקנות חדשות ומפורטות לשימוש באופניים עם מנוע עזר (חשמליים) ובגלגינועים (קורקינטים חשמליים).

  קראו עוד...

  19 נוסעים באוטובוס זעיר בלי C1

  עם רישיון D1 אפשר לנהוג אוטובוס זעיר עם עד 19 נוסעים.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות חדשות ברכב

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוסיף שתי מערכות חדשות לרשימת הציוד הבטיחותי המזכה בהטבת מס. המערכות הן מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג, ומערכת אזהרה על פתיחת דלת.

  קראו עוד...

  הארכות עקב המלחמה

  הוארכו תקופת תוקף רישיון רכב ותוקפה של תעודה לגבי כשירותה של מכונה ניידת.

  קראו עוד...

  הארכות לרגל המצב הביטחוני

  הואררכו תקופות תקפן של רישיוינות הרכב ושעות הנהיגה לפי תקנה 168.

  קראו עוד...

  משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

  תקנה 180(ב) מתירה מעתה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B לנהוג ברכב כזה שצמוד אליו גרור שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג.

  קראו עוד...

  חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.

  קראו עוד...

  עליה בדרגה לרכב שטח (המכונה buggy)

  יוגדלו נפח המנוע של רכב שטח, משקלו העצמי ומספר הנוסעים שיורשה להסיע.

  קראו עוד...

  טסט לרכב במוסך מורשה, אולי בקרוב

  בימים אלה שוקדים גורמי המקצוע במשרד התחבורה על קידומו של מתווה שיאפשר לבצע את מבחן הרישוי השנתי לרכב (טסט) גם במוסכים מורשים, תוך קביעת אמות מידה מקצועיות וקריטריונים לשמירה על ההיבטים הבטיחותיים, הסביבתיים והצרכניים.

  קראו עוד...

  סוף עידן המדבקה

  מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת העריסה להובלת גלילי פלדה

  חובת העריסה נמחקה מתקנה 85(א)(4)

  קראו עוד...

  כנס הרכב התפעולי

  ב-13.3.23 באוניברסיטת בר אילן.

  קראו עוד...

  תאוריה ל-5 שנים:

  תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים).

  קראו עוד...

  תקופת בדיקת החורף הוארכה

  ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

  קראו עוד...

  מדליקים אורות והולכים לבחור

  יום שלישי ה-1 בנובמבר 2022 הוא יום הבוחר משולב ביום הדלקת אורות הרכב.

  קראו עוד...

  תמרורים חדשים ומשודרגים

  פורסמו ב-13.9.22 ומופיעים באתר ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה. הכנסו.

  קראו עוד...

  הקנסות החדשים

  ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

  קראו עוד...

  השתלמות אבטחת מטענים – הארכה

  בדקה ה-90 פרסם משרד התחבורה הארכה לביצוע השתלמות מקצועית בנושא הוראות תקן אבטחת מטענים, למחזיקי רישיון נהיגה C ו-C+E, מובילי מטען, עד ל-1.1.23 (במקום 1.7.22).

  קראו עוד...

  "פחד אלוהים"

  לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2021 בנושא בטיחות בדרכים שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופורסם ב-28 ביוני 2022.

  קראו עוד...

  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

  החוק נוגע באכיפת תקנות התעבורה על ידי הרשויות המקומיות על אופניים עם מנוע עזר (חשמליים), גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואינו פוסח על הולכי הרגל. תיקונים נרחבים לחוק פורסמן ב-22.6.22. אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התוספות באדום והמחיקות.

  קראו עוד...

  קל יותר למכור רכב לסוחר

  מ-1 ביוני 2022 ניתן להעביר בעלות על רכב שנמכר לסוחר, גם באזור העסקי.

  קראו עוד...

  תקנת איסור חניה או עצירה בחניית נכה - הרחבה

  פיסקת איסור החניה והעצירה במקום חניה לנכה הורחבה והובהרה.

  קראו עוד...

  מתקדמים אל הרכב האוטונומי

  ב-15.3.22 נוספו לפקודת התעבורה הגדרות, סעיפי חוק ותוספות, במטרה לקבוע הסדרים שיאפשרו הפעלה של רכב עצמאי בלא נהג.

  קראו עוד...

  פעולות ברכב המותרות שלא במוסך

  חדש: עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע במסגרת עבודתו במוסך את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע על פי סוגי רישיונו.

  קראו עוד...

  לזכרו של ד"ר דן לינק

  אני חולם בהקיץ שאני פוגש את דן ואומר לו: "היי דן, הייתי בהלוויה שלך". הוא מחייך. ב-25.1.22 צעדנו אחרי ארונו של דן לינק בדרכו האחרונה בבית העלמין במעלה החמישה.

  קראו עוד...

  בשורה לחייבים

  בוטל החוק המאפשר להגביל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

  קראו עוד...

  רפורמה בשירותי הרכב

  אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות שמאפשרות לעובדי מוסכים מורשים לבצע שורה של פעולות גם מחוץ למוסך.

  קראו עוד...

  רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...