חדשות בדיני התעבורה

דוחים את הזִקנה

תקנה 196(ב) זכתה לשינוי המהווה בשורה לבעלי רישיון נהיגה בני 70-75:

החל מ-1.4.24, בעל רישיון נהיגה לאופנוע, טרקטור, פרטי ומסחרי עד 3,500 ק"ג ומסחרי עד 12,000 ק"ג חייב לעבור בדיקות רפואיות כאמור בשנה שבה מלאו לו 75 שנה ובשנה שבה מלאו לו 80 שנה (במקום אחת לחמש שנים החל בשנה שבה מלאו לו 70 שנה ועד לשנה שבה מלאו לו 80 שנה). אין שינוי בהמשך: "...ואחרי כן בכל שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות".

אין שינוי בחובות הבדיקות הרפואיות האחרות.הארכת זמן נוספת לנהיגה לפי תקנה 168

פורסמה ב-4.3.24.

תוקפה של ההארכה עד 31.5.24 או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

הנוהג באוטובוס פרטי / ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון הסעה מיוחדת, או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על6,000  ק"ג מורשה לעבוד בנהיגה לא יותר מ-14 שעות (במקום 12 שעות) בתקופה של 24 שעות ולא יותר מ-84 שעות (במקום 68 שעות במקור) בתקופה של 7 ימים. 

החל רישום אופניים וקורקינטים חשמליים

החל רישום אופניים וקורקינטים חשמליים, לקראת חובת הצגת לוחית זיהוי אשר תחל ב-1 באוגוסט
בעלי רכב תחבורה קלה (אופניים וקורקינטים חשמליים) מוזמנים להירשם במאגר מקוון, ולקבל לוחית זיהוי שתוצמד לרכב. 
על פי התקנות החדשות (שפורסמו ב-24.1.12) החל מ-1 באוגוסט יחויב כל רכב תחבורה קלה לשאת לוחית זיהוי. לצורך זה, נדרשים כל בעלי הרכב הקל להירשם במאגר מקוון. תהליך הרישום פשוט ומהיר, והוא ללא תשלום. 
המונח "תחבורה קלה" כולל כלי רכב קלים שאינם חייבים ברישיון נהיגה אך חייבים קבלת היתר ועמידה במבחן עיוני.
כדי להיערך לתקנה החדשה, עומדים לרשות בעלי רכב שישה חודשים לצורך הרישום והתקנת לוחית זיהוי על רכבם. הרישום מתבצע באופן מקוון באתר המשרד:
https://www.gov.il/he/service/bicycle-and-scooter-registration? 
מטרת התקנה היא לחזק את יכולת האכיפה נגד רוכבים הנוהגים באופן פרוע ומסכנים את הולכי הרגל ואת שאר משתמשי הדרך, ואת עצמם.
 
רקע:
החל משנת 2014 מסדיר משרד התחבורה את השימוש בכלי רכב אלה. בין היתר נקבעו תקן לכלי הרכב, גיל רכיבה, חובת חבישת קסדה, איסור רכיבה על המדרכה, חובת הכשרה עיונית ועוד. כמו כן הורחבו סמכויות האכיפה גם לפיקוח העירוני.
עם זאת, עד כה מאמצי האכיפה לא היו יעילים מספיק, מכיוון שרכבי תחבורה קלה אינם חייבים בנשיאת לוחית מזהה. כך יכולים הרוכבים להתחמק ולהימנע מדו"ח על עבירה שביצעו, גם אם העבירה או התאונה צולמו.
לפי התקנות החדשות רכב תחבורה קלה יחויב בנשיאת סימן מזהה. כדי להקל על בעלי כלי רכב קיימים, נקבע נוהל רישום קל ופשוט, המתבצע כולו באופן מקוון וללא צורך להגיע למשרד הרישוי, ואינו כרוך בתשלום אגרות או בביצוע מבחן שנתי.
בעת רישום רכב קיים, או ברכישת רכב חדש, הרישום המקוון יבוצע באופן חד פעמי על ידי הבעלים, אשר יזדהה באמצעות תעודת הזהות שלו. אם הבעלים הוא תאגיד, כגון חברת שליחויות או חברת השכרה, ההזדהות תבוצע באמצעות מורשה מטעמו. 
בתום התהליך יישלח לבעל הרכב אישור דיגיטלי הכולל מספר רישוי הכולל שתי אותיות לועזיות וארבע ספרות. בעל הרכב ייגש עם האישור למטביע לוחיות זיהוי מורשה, אשר יכין עבורו את הלוחית, אותה יש להצמיד לרכב. הכנת הלוחית והתקנת התושבת כרוכות בתשלום. 
שלא כמקובל ברכב מנועי, מספר הרישוי הוא אישי ומשויך לבעל הרכב ולא לרכב עצמו. במקרה של מכירת הרכב או רכישת רכב חדש, על הבעלים לפרק את הלוחית ולהתקינה על הרכב החדש, זאת לאחר שביטל את השיוך הקודם וביצוע רישום מקוון לכלי החדש.
התקנה החדשה של השרה רגב תביא לשינוי התנהגותי אצל הרוכבים, ותהפוך אותם לתוספת ברוכה למערך התנועה העירוני".


 

פטור מדיווח לרשות לפי סעיף 65ד "רכב של תאגיד – מערכת לדיווח ומעקב" (לשעבר: נוהל 6):

מנהל תחום קציני בטיחות, לפי הסמכות המוענקת לו בתקנה 587ד, פרסם ב-4.2.24 פטור מחבת הדיווח החלה על התאגידים (למעשה, על קציני הבטיחות) לדווח מדי שנה על מספר התלונות שהופנו כלפי נהגי רכב התאגיד ועל מספר תאונות הדרכים עם נפגעים שהיה מעורב בהן רכב התאגיד.
עם זאת, החובה לדווח על יותר מ-4 דיווחים על עבירות שביצע נהג בתאגיד קיימת ויש להודיע על כך לרשות מיד לאחר קבלת התלונה החמישית ועל אופן הטיפול בה.

 

רכב לתחבורה קלה

ב-24.1.24 פורסמו ברשומות תקנות חדשות:

 

לתקנה 1 נוספה הגדרה "רכב לתחבורה קלה" - אופניים עם מנוע עזר או גלגינוע.

 

לתקנה 39טז נוספה תקנת משנה שלפיה מי שמחזיק ברישיון נהיגה למעט טרקטור (דרגה 1) לרבות רישיון נהיגה שאיננו בתוקף, או עמד בהצלחה בבחינה עיונית לנהיגה וניתן לו אישור על כך מאת רשות הרישוי יהיה פטור מהחובה להחזיק ברישיון נהיגה.

כמו כן נוספה תקנת משנה נוספת הקובעת כיבעל רכב לתחבורה קלה כהגדרתו בתקנה 299א (חדשה, ראו בהמשך) מסוג אופניים עם מנוע עזר או מי שרכב כאמור בשליטתו, לא ירשה לאדם לנהוג ברכב כאמור שברשותו אלא אם כן הוא מורשה לנהיגת רכב לתחבורה קלה כאמור בתקנת המשנה החדשה לתקנה 39טז ומלאו לו 16 שנים או יותר. בעל הרכב לתחבורה קלה לא יהיה אחראי לנהיגתו על ידי מי שלא עומד בתנאים אלה אם יוכיח שנקט את כל האמצעים הסבירים למניעת נהיגתו של אותו אדם.

 

התוספות לתקנה 39טז מבטלות את הצורך בתקנות 39יז ו-39יח1.

 

נוספה תקנה 299א ובה הגדרות לעניין רכב לתחבורה קלה:

"בעל הרכב", לעניין רכב לתחבורה קלה - מי שרכב לתחבורה קלה רשום על שמו לפי תקנה 299ב;

"הזדהות אלקטרונית" - הזדהות ברמת ודאות גבוההתוך שימוש באמצעי אלקטרוני שהוא אחד מאלה:

(1) אמצעי זיהוי אלקטרוני הכולל אימות רב־גורמים, ובו שני פרטי אימות לפחות;

(2) אמצעי זיהוי אלקטרוני אחר שאישר שר התחבורה בהודעה ברשומות, שההזדהות באמצעותו היא ברמת ודאות שלא תפחת מרמת הוודאות המושגת באמצעות האמצעי כאמור בפסקה ((1;

"חוק מרשם האוכלוסין" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

"יצרן לוחית זיהוי" - בעל רישיון לייצור והטבעה של מוצר תעבורה מסוג לוחית רישוי לפי סעיף 98 לחוק רישוי שירותים;

"מספר רישום" - צירוף של אותיות לועזיות וספרות, שהקצתה רשות הרישוי לבעל רכב לתחבורה קלה;

"מערכת רישום" - מערכת ממוחשבת של רשות הרישוי המשמשת לביצוע רישום של רכב לתחבורה קלה על שם בעליו וביטול רישום כאמור;

"פרט אימות" - פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;

"פרטי קשר" - מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;

"תושב ישראל" - כהגדרת "תושב" בחוק מרשם האוכלוסין.

 

נוספה תקנה 299ב הקובעת חובת רישום ופטור מחובת רישוי:

(א) רכב לתחבורה קלה יירשם לפי סימן זה, בלבד,באופן מקוון או בדרך האמורה בתקנה 299ה.

(ב) רכב לתחבורה קלה יירשם על שם אחד מאלה:

     (1) תאגיד;

     (2) יחיד שהתקיימו בו שני אלה:

 • הוא בן 16 שנים לפחות;

 • התקיים בו האמור בתקנה 39טז(א)(3((הרשות לנהוג רכב לתחבורה קלה);

(ג) רכב כאמור בתקנת משנה (א) יהיה פטור מרישוי,אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלו;

(ד)יראו את בעל הרכב לפי סימן זה, כבעל הרכב הרשום לפי הפקודה;

(ה) לא יירשם יותר מאדם אחד לבעל רכב לגבי רכב לתחבורה קלה מסוים;

(ו) לא יירשם במערכת הרישום שעבוד, עיקול או זכות צד שלישי אחרת על רכב לתחבורה קלה.

 

נוספה תקנה 299ג הקובעת חובת רישום מקוון:

(א) מי שבבעלותו רכב לתחבורה קלה, ירשום אותו על שמו במערכת הרישום באופן מקוון לאחר שהזדהה בהזדהות אלקטרונית, באופן המפורט להלן:

 1. ימסור פרטי קשר המצויים בשימושו;
 2.  יציין את סוגו של הרכב שבבעלותו, יצרנו ומספר השלדה או מספרו הסידורי, לפי העניין, כפי שהקצה היצרן;
 3. יצהיר כי הרכב האמור נושא סימון כי הוא עומד בדרישות תקנות אלה לעניין מבנהו, מהירותו, הספק מנועו ומשקלו, אם נקבעו לעניין אותו סוג רכב, ולפי הידוע לו לא בוצעו שינויים ברכב הנוגעים לעמידתו בדרישות אלה;
 4. אם הוא תאגיד, מורשה מטעמו יצהיר בשם התאגיד כי מתקיים האמור בפסקה (3) ויתחייב בשמו כי התאגיד לא ימסור את הרכב האמור לידי מי שלא מלאו לו 16 שנים ושלא התקיים בו האמור בתקנה 39טז(א)(3(;

(ב) השלים אדם את רישום הרכב כאמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי תשלח לו אישור דיגיטלי על כך,לפי פרטי הקשר שמסר בעת הרישום, הכולל את פרטי בעל הרכב כפי שנרשמו במערכת הרישום, פרטי הרכב שנרשמו, מספר רישום שהעניקה לו והפניה למידע על יצרני לוחיות זיהוי.

(ג) מספר רישום יהיה אישי ולא יהיה ניתן להעברה )להלן - מספר רישום אישי.

(ד) בעל הרכב שנרשם כאמור, ירכוש לוחית זיהוי מיצרן לוחיות זיהוי מורשה לפי חוק רישוי שירותים, שבה יוטבע מספר הרישום האישי המצוין באישור הדיגיטלי האמור בתקנת משנה (ב); רשימה עדכנית של יצרני לוחיות זיהוי מפורסמת באתר האינטרנט של המשרד לפי סעיף 6 לחוק רישוי שירותים.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ב), היה לאותו אדם מספר רישום אישי ואין רכב לתחבורה קלה הרשום על שמו במועד ביצוע הרישום, האישור הדיגיטלי יכלול את מספר הרישום האישי האמור.

 

נוספה תקנה 299ד בעניין ביטול רישום באופן מקוון:

(א) חדל רכב תחבורה קלה להיות ברשותו של בעל הרכב דרך קבע, מכל טעם שהוא, ובכלל זה בשל העברתו לאחר, גניבתו או יציאתו מכלל שימוש, יחולו הוראות אלה:

 1. בעל הרכב האמור יסיר ממנו את לוחית הזיהוי,אם הדבר ניתן;
 2. בעל הרכב האמור יצהיר על כך במערכת הרישום, לאחר שהזדהה בהזדהות אלקטרונית.

(ב) הצהיר בעל רכב תחבורה קלה כאמור בתקנת משנה (א)(2), תבטל רשות הרישוי את רישומו על שמו.

 

נוספה תקנה 299ה בעניין רישום וביטול רישום שלא באופן מקוון:

(א) על אף האמור בתקנות 299ג ו–299ד, מי שבבעלותו רכב לתחבורה קלה ומתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן, יכול לבצע רישום לרכב האמור ולבטל רישום כאמור באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי:

 1. מי שאינו תושב ישראל ורשות הרישוי טרם נתנה לו מספר מזהה המיועד לשימוש במרשמיה;
 2. מי שאין באפשרותו לבצע רישום של רכב לתחבורה קלה על שמו או לבטל רישום כאמור באמצעות גישה והזדהות אלקטרונית במערכת הרישום באופן מקוון.

(ב) פקיד בסניף של רשות הרישוי יבצע רישום של כלי תחבורה קלה על שמו של אדם לפי תקנת משנה (א) לאחר שזיהה את מבקש הרישום על פי תעודה מזהה; לעניין זה, "תעודה מזהה" - תעודת זהות, דרכון זר או מסמך המעיד על רישיון זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952.  

 

נוספה תקנה 299ו בעניין הטבעה והתקנה של לוחית זיהוי:

(א) יצרן לוחית זיהוי לא יתקין לוחית זיהוי ברכב תחבורה קלה אלא לבקשת בעל הרכב שנרשם לפי סימן זה, ובהתאם למספר הרישום האמור באישור הדיגיטלי לפי תקנה 299(ג)(ב) שהוצג לפניו.

(ב) יצרן לוחית הזיהוי יזהה את מבקש הנפקת לוחית הזיהוי ויוודא את ההתאמה בין פרטי הזיהוי שלו לפרטי בעל הרכב המפורטים באישור הדיגיטלי ובין פרטי הרכב באישור האמור לבין פרטי הרכב שעליו מבוקש להתקין את הלוחית; אם בעל הרכב תאגיד, יזהה את נציג התאגיד, יוודא שבידו הרשאה מאת התאגיד להנפקה ולהתקנה של לוחית זיהוי ברכב לתחבורה קלה שבבעלותו של התאגיד ושהרכב נרשם על שם התאגיד.

 

נוספה תקנה 299ו בעניין הודעה על אמצעי אלקטרוני להזדהות:

רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רשימה של אמצעי הזיהוי האלקטרוניים שתעודכן מזמן לזמן.

 

לתקנה 300 המחייבת נשיאת לוחיות זיהוי ברכב, נוסף לרשימת כלי הרכב "רכב לתחבורה קלה" ונאמר בה שאם עקב מבנה הרכב קיימת מניעה להתקין לוחית זיהוי מאחורי הרכב, תותקן הלוחית על הרכב מלפנים. עם זאת, בעת שנוהגים בו שלא בדרך הוא פטור מנשיאת לוחית זיהוי.

בתקנה 301 במקום חובת לוחיות זיהוי "אחת מלפנים ואחת מאחור" יבוא "מלפנים ומאחור, או אחת מהם בלבד, בהתאם להוראות תקנה 300.

 

תיקון בתקנה 343 המחייבת הארת לוחיות זיהוי פוטר מכך רכב לתחבורה קלה.

 

תקנה 567 מתירה למי שאינו תושב ישראל ובידו רישיון נהיגה זר לנהוג בישראל רכב לתחבורה קלה (תושבי "אזור" - יש"ע, אינם כלולים בכך ונדרש אישור מיוחד).
 

19 נוסעים באוטובוס זעיר בלי C1

פורסם ב-3.12.23

שינוי בתקנה 184א(2) קובע שבעל רישיון נהיגה D1 רשאי לנהוג במונית, ברכב סיורו באוטובוס זעיר, ואולם לעניין נהיגה ברכב מסוג אוטובוס זעיר שיש בו מעל 16 מקומות נוסף על הנהג, שמי שנוהג בו קיבל רישיון לדרגה D1 לפני 1.7.2010 ובלבד שעבר מבחן (טסט) מעשי לפי תקנה 206. 

משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

פורסם ב-11 לאוקטובר 2023

 

תקנה 180(ב) המתירה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B (פרטי ומסחרי עד 3,500 ק"ג ועוד) לנהוג ברכב כזה גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג תוקנה.

כעת נאמר בה שעם רישיון מדרגה B מותר לנהוג רכב שצמוד אליו גרור "ובלבד שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג".

משמעות התיקון היא שאם משקלו הכולל של הרכב 3,000 ק"ג הוא רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,000 ק"ג.

אבל, יש להדגיש ולזכור שבכל מקרה משקל הגרור לא יעלה על הרשום כ"כושר הגרירה" ברישיון הרכב. 

חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

תקנה 83ד(א) מורה: "לא יסיע אדם ברכב מסוג M2, M1 ו-N1 ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד כאמור ברכב, בהתאם לאמור בתקנה זו’. 
התקנה הופיעה כהוראת שעה שהייתה תקפה למשך שנתיים עד 31.7.23. מיותר לציין שביצוע התקנה ו/או אכיפתה הוקפאו. ב-30 ביולי 2023 פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.  


רכב השטח עולה בדרגה

"רכב שטח" על פי הגדרתו בתקנה 1 לתקנות התעבורה הוא " "רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד".
בין היתר נקבע עד כה כי נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק, משקלו העצמי אינו עולה על 900 ק"ג והוא מיועד לפי מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים.
ב-16.7.23 פורסם תיקון שלפיו החל מ-1.8.23 יעלה נפח המנוע ל-2,000 סמ"ק, משקלו העצמי יגדל 1,300 ק"ג ומספר הנוסעים שיורשה להסיע על פי קביעת היצרן ולא יהיה עוד מוגבל לשלשה בלבד.סוף עידן המדבקה

מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

פורסם: 2.4.23
בתוקף: 1.6.23

בלשון העם: תווית = מדבקה.

למעשה, הבוחן מעולם לא הדביק את המדבקה אלא שמשרד המכון מסר אותה בידי מביא הרכב לבדיקה. 

תיקון פרק הסמכויות

בפרק הראשון לתקנות התעבורה: "סמכויות" חלו שינויים ותיקונים:

פורסם ב-29.3.23

 

לתקנה 1 נוספו הגדרות:

"מהנדס תנועה ותחבורה- מהנדס כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכליםהתשי"ח 1958 - שהוא בעלותקמקצועישל 7 שנים לפחות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה, הרשום בפנקס המהנדסיםו האדריכלים כהגדרתו בחוק האמור, בענף הנדסה אזרחית באחדלפחותמהמדוריםשלהלן:

(1) מדור "מבנים"                                                                                                                  

2)) מדור "תחבורה"

(3) מדור" תעבורה"

(4)מדור "כבישיםו מסלולים"

  

"רשות תימרור מקומית לניהול תנועה""- מי שהמפקח הארצי על התעבורה מינהאותו, בהודעה ברשומות, לרשות תימרור מקומית לניהול תנועה, לגבי התחום או המקומות שפורטו במינוי".

 

בכל מקום בפרק זה שמופיע "רשות תימרור מקומית", מעתה יופיע אחריה או "רשות תימרור מקומית לניהול תנועה".

 

נוספה תקנה 17א – הגדרה:

"הסדר לניהול תנועה" - אחד או יותר מהתמרורים201 עד212 ,629 פ, 701 עד721 ,723  עד729 , לרבות תמרור כאמור המיועד להציגמסר אחד מתוך מספר מסוים שעשוי להתחלף אול הידלק או לכבות, כפי הנדרש.

 

נוספה תקנה 17ב: סמכות רשות תימרור מקומית לניהול תנועה:

(א) רשות תימרור מקומית לניהול תנועה, לאחרהתייעצות עם רשות תימרור מקומית שבתחום או במקום שפורט במינויה, עם קצין משטרה, ולגבי דרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד - עם קצין משטרה צבאית פיקודי, ועם מהנדס תנועה ותחבורה, רשאיתלקבוע,להציב, להתקיןלהפעיל, לרשום, לתחזק, לשנות או להסיר כל הסדר לניהול תנועה בתחומים או במקומות שפורטו במינויה.

)ב) רשות תימרור מקומיתל ניהול תנועה שקבעה הסדר תנועה כאמור בתקנת משנה )א) תהיה אחראית להצבתוהתקנתו, הפעלתו, רישומוהסרתו או אחזקתו, והכול לפי הצורך.

)ג) על אף האמור בתקנה ,18 מינה המפקח הארצי על התעבורה רשות תימרור מקומית לניהול תנועה בתחום או במקום מסוים, רשות התימרור המקומית לא תהיה מוסמכת לעניין כל הסדר לניהול תנועה, באותו תחום או מקום, לפי העניין; המפקח על התעבורה שמינהכ אמור יודיע בכתב על כך לרשות התימרור המקומית האמורה.

)ד) רשות תימרור מקומית לניהול תנועה רשאית, לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית שלגבי תחומה היא מונתה, עם קצין משטרה, ולגבי דרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד, עם קצין משטרה צבאית פיקודי ועם מהנדס תנועה ותחבורה, להורות לאותה רשות תימרור מקומית על קביעת הסדר תנועה שנועד במישרין לתפעול הסדר לניהול תנועה, הצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונורישומו, שינויו, הסרתו, מחיקתו או דרך אחזקתו, ובלבד שאותה רשות תימרור מקומי תמונתה אונקבע לה תחום לגבי אותו הסדר תנועה.

)ה) ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה )ד) ורשות התימרור המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התימרור המקומית לניהול תנועה לקבוע את הסדר התנועה האמור בתקנת משנה )ד) ויראו אותו כאילו נקבע, הוצב, הותקן, הופעל, סומן, נרשם, שונה, הוסר או נמחק, לפי העניין, ביד ירשות התימרור המקומית, ותחול תקנה 18)ד) בשינויים המחויבים;

 

במקום תקנה 18 לתקנות העיקריות יבוא: "סמכות רשות תימרור מקומית":

)א) רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע, להציב, להתקיןלהפעיל, לסמן, לרשום, לשנות, להסיר או למחוק, בכל דרך שבתחומה, כל הסדר תנועה, למעט תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509, ו-511 עד 516, וזאת לאחר התחחיצות עם הגורמים המפורטים להלן:

(1) קצין משטרה, ולגבי דרכים שבשטח צבאי - עם קצין משטרה צבאית פיקודי;

 

(2) מהנדס תנועהו תחבורה;

(3) רשות תימרור מקומית לניהול תנועה שבתחומה או בחלק מתחומה, אם יש כזו.

)ב) נוסף על האמור בתקנת משנה )א), רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע, להציב, להתקין,  להפעיל, לסמן, לרשום, לשנות, להסיר או למחוק, בכל דרך שבתחומה הסדרי תנועה לפי תמרורים501 , עד 509 ו-511 עד 516, וזאת לאחר התייעצות עםהגורמים האמורים בתקנת משנה )א(, ובלבד שרשות התימרור המרכזית קבעה לה תחום, בהודעה ברשומות, לעניין תמרורים אלה או חלקם.

)געל אף האמור בתקנות משנה )א) ו-)ב(, אם הודיעה רשות תימרור מרכזית לרשות תימרור מקומית, בהודעה בכתב, כי נדרשת הסכמתה של רשות התימרור המרכזית לעניין תחום מסוים או לגבי הסדר תנועה מסוים, רשות  התימרור המקומית אינה רשאית לפעול כאמור בתקנות המשנה האמורות אלא בהסכמה כאמור. רשות התימרור המרכזית תפרסם על כך הודעה ברשומות.

)ד) רשות תימרור מקומית שקבעה הסדר תנועה כאמור בתקנה זו, תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונורישומו, הסרתו, מחיקתו או אחזקתו, והכול לפי הצורך.

 

תחילתה של תקנה 18 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה זו ב-29.3.2024. 

בוטלה חובת העריסה הייעודית להובלת גלילי פלדה

תקנה 85 לתקנות התעבורה עוסקת בהובלת ובבטיחות ההובלה. בתקנת משנה (א)(4) נמחקו המילים: "וזאת למעט הובלת גלילי פלדה ברכב מסוג 3N, שאותם יהיה ניתן להוביל בתוך עריסה ייעודית המאובטחת לרכב המוביל באמצעות התקני חיבור סובב מהסוג האמור בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות."

 
פורסם ב-28.3.23
עריסה ייעודית להובלת גלילי פלדה - אינה חובה


תאוריה ל-5 שנים

תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים). 

תקופת בדיקת החורף הוארכה

ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

 

הבדיקה מ-1 באוגוסט

עד כה חובת בדיקת החורף הייתה חייבת להיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה. מעתה תקופת הבדיקה היא מ-1 באוגוסט של כל שנה במוסך או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.

 

חובת החזקת תעודת הבדיקה מ-1 בדצמבר

תיקון בתקנה 273ד(ב) מורה כי לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בדצמבר (במקום נובמבר) ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה, כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין.

 

מבחן רישוי (טסט) פוטר

לאור זה תוקנה גם תקנה 273 (ג) ולפיה תיחשב "בדיקת חורף" - בדיקה שנערכה במבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה בין 1 באוגוסט של כל שנה עד 30 בנובמבר של כל שנה (במקום תוך 90 הימים שקדמו ל1- בנובמבר של כל שנה). 

תמרורים חדשים ומשודרגים

פורסמו ב-13.9.22

שימו לב לשינויים: מחיקות בקו ותוספות באדום

 

 149 – עמודון להפרדה או להכוונה בצבעים שחור-לבן או צהוב-לבן (תוספת)

 

 

153 – מים עמוקים בדרך שלפניך. (חדש)

 

 

216 - כניסה לדרך מהירה. (מחיקה ותוספת)

אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים כהגדרתם בסעיף 1 להודעת התעבורהלרכבאיטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות 60 קמ"ש לפחות או במהירות שצוינה בתמרור  218המוצב לפניה כניסה לדרך המהירה.

 

 

302 – עצור. (תוספת ל"כוחו יפה")

 

...הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.

 

 

416 – אסורה הכניסה לרכב שגבהו... (שינוי ב"כוחו יפה")

 

בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, או הנתיב או השול, יחול התמרור רק על הנתיב או השול שמתחתיו.

 

 

503 – נתיב לתחבורה ציבורית. (מחיקה ותוספת)

 

קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 230 או בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי פי סימון 514. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם

צוין אחרת.

 

 

505 – תחנת אוטובוסים ציבוריים ורכבים בקווי שירות; העצירה בהתאם למפורט בתמרור. (תוספת)

 

 

515 - קו רציף כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב. (מחיקה ותוספת)

 

חציית הקווים אסורה. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פיהמצוין בתמרור 230 או בתמרור 501 או לרכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514, לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירותבלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים אלא אם צוין אחרת.

 

 

516 – נתיב לתחבורה ציבורית, חציה אל ומהנתיב. (מחיקה ותוספת)

קו קטעים ליד קו רציף משולב עם מעוינים בצבע צהוב. חציית הקווים מותרת רק אם חציית קו הקטעים קודמת לחציית הקו הרציף. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פיה מצוין בתמרור 230 או בתמרור501  או רכב הפונה בצומת הקרוב על פי סימון 514. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד. עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.

 

 

613 – הגדרת תנועות בנתיבים. (תוספת פריט לתמרור)

 

צוין בנתיב סמל ס-47, מותר לרכב מסחרי או לרכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לחצות את הצומת גם מאותו נתיב, על פי החץ שמסומן בו.

 

 

619, 620, 621, 622 – שינוי במספר הנתיבים. (תוספת)

          

חץ בצבע צהוב מציין נתיב לתחבורה ציבורית בלבד.

 

 

638 – מקום להעלאה ולהורדה של נוסעים. (חדש)

 

עד לצומת הקרוב אלא אם כן סומנו מקומות לחניה בתמרור 819 או 820, או עד לתמרורים 432, 433, 437, 626 או 627.

 

 

639 – אזור מוסדות חינוך. (חדש)

עד לתמרור 640

 

 

640 – קצה אזור מוסדות חינוך. (חדש)

 

 

 

902 – קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו. (מחיקת קטע)

 

 

 

914 – מעקף הסטת תנועה. (שינוי הפירוש)

 
 

הקנסות החדשים

ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

 

סעיף בפקודת התעבורה

פירוט העבירה

הקנס בש"ח

62(12)

מחנה את רכבו באופן החוסם רכב אחר, ובכלל זה באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו במקום חניה לנכים, בשל כך שהוא מחנה את רכבו בשטח לצד מקום חניה כאמור המסומן בתמרור כאסור בחניה

250

62(12)

כנ"ל, אך החסימה בוצעה לרכב נושא תג נכה

750

62(12)

בחניית רכב בשטח המסומן בתמרור כאסור לחניה לצד מקום חניה לנכים באופן שאינו מאפשר לנכה להכנס לרכבו או לצאת ממנו

1,000

65ג(א)

לא ירכב אדם על אופניים, ולא ירכיב אדם אחר, אלא אם כן הם חובשים קסדת מגן העומדת בדרישות, הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה. ואולם חובת חבישת קסדת מגן כאמור לא תחול על בגיר בדרך עירונית כהגדרתה לפי פקודה זו אלא אם כן הוא רוכב על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בעת פעילות ספורטיבית בעיקרה.

1,000

65ג(ב)

בגיר שהוא הורה, אפוטרופוס או שבהשגחתו קטין, לא יניח לקטין כשהוא במחיצתו לעבור על הוראות סעיף 65ג(א).

1,000

 

 

 

תקנת תעבורה

פירוט העבירה

הקנס בש"ח

39יד(א)

לא ינהג אדם ברכינוע אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים

1,000

39יד(ג)

לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 1א(2) לחלק ג' בתוספת השנייה, ובלבד שהיא תהיה קשורהב רצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה

1,000

39טו1(א)

לא ינהג אדם ברכב מנועי שהוא בעל זוג גלגלים יחיד המחוברים בציר אחד, אלא אם כן מתקיימות בו פסקאות (1) עד (7) להגדרה רכינוע.

1,000

39טו1(ב)

לא ישנה אדם את המבנה של רכינוע באופן שיגרום לכך שיחדלו מלהתקיים בו דרישות ההגדרה רכינוע, כולן או חלקן.

1,000

39טז(1)(2)

 לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5)(א) ו-(6)(א) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן:

1. מלאו לו שש עשרה שנים או יותר; 

2. לא התקיימו באופניים דרישות הנקובות בתקנה זו

1,000

39טז(3)

לא ניתן לו רישיון נהיגה לפי תקנה 179 או לא עמד בהצלחה בבחינה עיונית לפי תקנה 205 לאחת מדרגות רישיון הנהיגה האמורות בפסקת משנה (א);

חדשות

 • כנס רכב תפעולי

  ביום שני, 3.6.24, ייערך בסמינר אפעל, אולם יד טבנקין, הכנס השנתי בנושא הרכב התפעולי, הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות. בכנס משתתפים עוסקים ובעלי עניין בתחום הרכב התפעולי. סדר היום מצורף.

  קראו עוד...

  דוחים קצת את הזִקנה

  תקנה 196(ב) זכתה לשינוי המהווה בשורה לבעלי רישיון נהיגה בני 70-75.

  קראו עוד...

  הכנס השנתי לרכב תפעולי

  הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות ב-3.6.24 במרכז הבמה בגני תקווה. היכנסו וראו את תכנית הכנס.

  קראו עוד...

  הארכת זמן נוספת לנהיגה לפי תקנה 168

  עד 31.5.24 או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

  קראו עוד...

  החל רישום אופניים וקורקינטים חשמליים

  על פי התקנות החדשות (שפורסמו ב-24.1.12) החל מ-1 באוגוסט יחויב כל רכב תחבורה קלה לשאת לוחית זיהוי. לצורך זה, נדרשים כל בעלי הרכב הקל להירשם במאגר מקוון. תהליך הרישום פשוט ומהיר, והוא ללא תשלום.

  קראו עוד...

  פטור מדיווח לרשות לפי נוהל 6

  מנהל תחום קציני בטיחות פרסם ב-4.2.24 פטור מחבת הדיווח החלה על קציני הבטיחות לדווח מדי שנה על מספר התלונות שהופנו כלפי נהגי רכב התאגיד ועל מספר תאונות הדרכים עם נפגעים שהיה מעורב בהן רכב התאגיד.

  קראו עוד...

  רכב לתחבורה קלה

  נוספו תקנות חדשות ומפורטות לשימוש באופניים עם מנוע עזר (חשמליים) ובגלגינועים (קורקינטים חשמליים).

  קראו עוד...

  19 נוסעים באוטובוס זעיר בלי C1

  עם רישיון D1 אפשר לנהוג אוטובוס זעיר עם עד 19 נוסעים.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות חדשות ברכב

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוסיף שתי מערכות חדשות לרשימת הציוד הבטיחותי המזכה בהטבת מס. המערכות הן מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג, ומערכת אזהרה על פתיחת דלת.

  קראו עוד...

  הארכות עקב המלחמה

  הוארכו תקופת תוקף רישיון רכב ותוקפה של תעודה לגבי כשירותה של מכונה ניידת.

  קראו עוד...

  הארכות לרגל המצב הביטחוני

  הואררכו תקופות תקפן של רישיוינות הרכב ושעות הנהיגה לפי תקנה 168.

  קראו עוד...

  משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

  תקנה 180(ב) מתירה מעתה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B לנהוג ברכב כזה שצמוד אליו גרור שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג.

  קראו עוד...

  חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.

  קראו עוד...

  עליה בדרגה לרכב שטח (המכונה buggy)

  יוגדלו נפח המנוע של רכב שטח, משקלו העצמי ומספר הנוסעים שיורשה להסיע.

  קראו עוד...

  טסט לרכב במוסך מורשה, אולי בקרוב

  בימים אלה שוקדים גורמי המקצוע במשרד התחבורה על קידומו של מתווה שיאפשר לבצע את מבחן הרישוי השנתי לרכב (טסט) גם במוסכים מורשים, תוך קביעת אמות מידה מקצועיות וקריטריונים לשמירה על ההיבטים הבטיחותיים, הסביבתיים והצרכניים.

  קראו עוד...

  סוף עידן המדבקה

  מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת העריסה להובלת גלילי פלדה

  חובת העריסה נמחקה מתקנה 85(א)(4)

  קראו עוד...

  כנס הרכב התפעולי

  ב-13.3.23 באוניברסיטת בר אילן.

  קראו עוד...

  תאוריה ל-5 שנים:

  תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים).

  קראו עוד...

  תקופת בדיקת החורף הוארכה

  ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

  קראו עוד...

  מדליקים אורות והולכים לבחור

  יום שלישי ה-1 בנובמבר 2022 הוא יום הבוחר משולב ביום הדלקת אורות הרכב.

  קראו עוד...

  תמרורים חדשים ומשודרגים

  פורסמו ב-13.9.22 ומופיעים באתר ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה. הכנסו.

  קראו עוד...

  הקנסות החדשים

  ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

  קראו עוד...

  השתלמות אבטחת מטענים – הארכה

  בדקה ה-90 פרסם משרד התחבורה הארכה לביצוע השתלמות מקצועית בנושא הוראות תקן אבטחת מטענים, למחזיקי רישיון נהיגה C ו-C+E, מובילי מטען, עד ל-1.1.23 (במקום 1.7.22).

  קראו עוד...

  "פחד אלוהים"

  לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2021 בנושא בטיחות בדרכים שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופורסם ב-28 ביוני 2022.

  קראו עוד...

  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

  החוק נוגע באכיפת תקנות התעבורה על ידי הרשויות המקומיות על אופניים עם מנוע עזר (חשמליים), גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואינו פוסח על הולכי הרגל. תיקונים נרחבים לחוק פורסמן ב-22.6.22. אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התוספות באדום והמחיקות.

  קראו עוד...

  קל יותר למכור רכב לסוחר

  מ-1 ביוני 2022 ניתן להעביר בעלות על רכב שנמכר לסוחר, גם באזור העסקי.

  קראו עוד...

  תקנת איסור חניה או עצירה בחניית נכה - הרחבה

  פיסקת איסור החניה והעצירה במקום חניה לנכה הורחבה והובהרה.

  קראו עוד...

  מתקדמים אל הרכב האוטונומי

  ב-15.3.22 נוספו לפקודת התעבורה הגדרות, סעיפי חוק ותוספות, במטרה לקבוע הסדרים שיאפשרו הפעלה של רכב עצמאי בלא נהג.

  קראו עוד...

  פעולות ברכב המותרות שלא במוסך

  חדש: עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע במסגרת עבודתו במוסך את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע על פי סוגי רישיונו.

  קראו עוד...

  לזכרו של ד"ר דן לינק

  אני חולם בהקיץ שאני פוגש את דן ואומר לו: "היי דן, הייתי בהלוויה שלך". הוא מחייך. ב-25.1.22 צעדנו אחרי ארונו של דן לינק בדרכו האחרונה בבית העלמין במעלה החמישה.

  קראו עוד...

  בשורה לחייבים

  בוטל החוק המאפשר להגביל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

  קראו עוד...

  רפורמה בשירותי הרכב

  אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות שמאפשרות לעובדי מוסכים מורשים לבצע שורה של פעולות גם מחוץ למוסך.

  קראו עוד...

  רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...