רכב לתחבורה קלה

ב-24.1.24 פורסמו ברשומות תקנות חדשות:

לתקנה 1 נוספה הגדרה "רכב לתחבורה קלה" - אופניים עם מנוע עזר או גלגינוע.

 

לתקנה 39טז נוספה תקנת משנה שלפיה מי שמחזיק ברישיון נהיגה למעט טרקטור (דרגה 1) לרבות רישיון נהיגה שאיננו בתוקף, או עמד בהצלחה בבחינה עיונית לנהיגה וניתן לו אישור על כך מאת רשות הרישוי יהיה פטור מהחובה להחזיק ברישיון נהיגה.

כמו כן נוספה תקנת משנה נוספת הקובעת כיבעל רכב לתחבורה קלה כהגדרתו בתקנה 299א (חדשה, ראו בהמשך) מסוג אופניים עם מנוע עזר או מי שרכב כאמור בשליטתו, לא ירשה לאדם לנהוג ברכב כאמור שברשותו אלא אם כן הוא מורשה לנהיגת רכב לתחבורה קלה כאמור בתקנת המשנה החדשה לתקנה 39טז ומלאו לו 16 שנים או יותר. בעל הרכב לתחבורה קלה לא יהיה אחראי לנהיגתו על ידי מי שלא עומד בתנאים אלה אם יוכיח שנקט את כל האמצעים הסבירים למניעת נהיגתו של אותו אדם.

 

התוספות לתקנה 39טז מבטלות את הצורך בתקנות 39יז ו-39יח1.

 

נוספה תקנה 299א ובה הגדרות לעניין רכב לתחבורה קלה:

"בעל הרכב", לעניין רכב לתחבורה קלה - מי שרכב לתחבורה קלה רשום על שמו לפי תקנה 299ב;

"הזדהות אלקטרונית" - הזדהות ברמת ודאות גבוההתוך שימוש באמצעי אלקטרוני שהוא אחד מאלה:

(1) אמצעי זיהוי אלקטרוני הכולל אימות רב־גורמים, ובו שני פרטי אימות לפחות;

(2) אמצעי זיהוי אלקטרוני אחר שאישר שר התחבורה בהודעה ברשומות, שההזדהות באמצעותו היא ברמת ודאות שלא תפחת מרמת הוודאות המושגת באמצעות האמצעי כאמור בפסקה ((1;

"חוק מרשם האוכלוסין" - חוק מרשם האוכלוסיןהתשכ"ה-1965;

"יצרן לוחית זיהוי" - בעל רישיון לייצור והטבעה של מוצר תעבורה מסוג לוחית רישוי לפי סעיף 98 לחוק רישוי שירותים;

"מספר רישום" - צירוף של אותיות לועזיות וספרות, שהקצתה רשות הרישוי לבעל רכב לתחבורה קלה;

"מערכת רישום" - מערכת ממוחשבת של רשות הרישוי המשמשת לביצוע רישום של רכב לתחבורה קלה על שם בעליו וביטול רישום כאמור;

"פרט אימות" - פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;

"פרטי קשר" - מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;

"תושב ישראל" - כהגדרת "תושב" בחוק מרשם האוכלוסין.

 

נוספה תקנה 299ב הקובעת חובת רישום ופטור מחובת רישוי:

(א) רכב לתחבורה קלה יירשם לפי סימן זה, בלבד,באופן מקוון או בדרך האמורה בתקנה 299ה.

(ב) רכב לתחבורה קלה יירשם על שם אחד מאלה:

     (1) תאגיד;

     (2) יחיד שהתקיימו בו שני אלה:

 • הוא בן 16 שנים לפחות;

 • התקיים בו האמור בתקנה 39טז(א)(3((הרשות לנהוג רכב לתחבורה קלה);

(ג) רכב כאמור בתקנת משנה (א) יהיה פטור מרישוי,אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלו;

(ד)יראו את בעל הרכב לפי סימן זה, כבעל הרכב הרשום לפי הפקודה;

(ה) לא יירשם יותר מאדם אחד לבעל רכב לגבי רכב לתחבורה קלה מסוים;

(ו) לא יירשם במערכת הרישום שעבוד, עיקול או זכות צד שלישי אחרת על רכב לתחבורה קלה.

 

נוספה תקנה 299ג הקובעת חובת רישום מקוון:

(א) מי שבבעלותו רכב לתחבורה קלה, ירשום אותו על שמו במערכת הרישום באופן מקוון לאחר שהזדהה בהזדהות אלקטרונית, באופן המפורט להלן:

 1. ימסור פרטי קשר המצויים בשימושו;
 2.  יציין את סוגו של הרכב שבבעלותו, יצרנו ומספר השלדה או מספרו הסידורי, לפי העניין, כפי שהקצה היצרן;
 3. יצהיר כי הרכב האמור נושא סימון כי הוא עומד בדרישות תקנות אלה לעניין מבנהו, מהירותו, הספק מנועו ומשקלו, אם נקבעו לעניין אותו סוג רכב, ולפי הידוע לו לא בוצעו שינויים ברכב הנוגעים לעמידתו בדרישות אלה;
 4. אם הוא תאגיד, מורשה מטעמו יצהיר בשם התאגיד כי מתקיים האמור בפסקה (3) ויתחייב בשמו כי התאגיד לא ימסור את הרכב האמור לידי מי שלא מלאו לו 16 שנים ושלא התקיים בו האמור בתקנה 39טז(א)(3(;

(ב) השלים אדם את רישום הרכב כאמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי תשלח לו אישור דיגיטלי על כך,לפי פרטי הקשר שמסר בעת הרישום, הכולל את פרטי בעל הרכב כפי שנרשמו במערכת הרישום, פרטי הרכב שנרשמו, מספר רישום שהעניקה לו והפניה למידע על יצרני לוחיות זיהוי.

(ג) מספר רישום יהיה אישי ולא יהיה ניתן להעברה )להלן - מספר רישום אישי.

(ד) בעל הרכב שנרשם כאמור, ירכוש לוחית זיהוי מיצרן לוחיות זיהוי מורשה לפי חוק רישוי שירותים, שבה יוטבע מספר הרישום האישי המצוין באישור הדיגיטלי האמור בתקנת משנה (ב); רשימה עדכנית של יצרני לוחיות זיהוי מפורסמת באתר האינטרנט של המשרד לפי סעיף 6 לחוק רישוי שירותים.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ב), היה לאותו אדם מספר רישום אישי ואין רכב לתחבורה קלה הרשום על שמו במועד ביצוע הרישום, האישור הדיגיטלי יכלול את מספר הרישום האישי האמור.

 

נוספה תקנה 299ד בעניין ביטול רישום באופן מקוון:

(א) חדל רכב תחבורה קלה להיות ברשותו של בעל הרכב דרך קבע, מכל טעם שהוא, ובכלל זה בשל העברתו לאחר, גניבתו או יציאתו מכלל שימוש, יחולו הוראות אלה:

 1. בעל הרכב האמור יסיר ממנו את לוחית הזיהוי,אם הדבר ניתן;
 2. בעל הרכב האמור יצהיר על כך במערכת הרישום, לאחר שהזדהה בהזדהות אלקטרונית.

(ב) הצהיר בעל רכב תחבורה קלה כאמור בתקנת משנה (א)(2), תבטל רשות הרישוי את רישומו על שמו.

 

נוספה תקנה 299ה בעניין רישום וביטול רישום שלא באופן מקוון:

(א) על אף האמור בתקנות 299ג ו–299ד, מי שבבעלותו רכב לתחבורה קלה ומתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן, יכול לבצע רישום לרכב האמור ולבטל רישום כאמור באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי:

 1. מי שאינו תושב ישראל ורשות הרישוי טרם נתנה לו מספר מזהה המיועד לשימוש במרשמיה;
 2. מי שאין באפשרותו לבצע רישום של רכב לתחבורה קלה על שמו או לבטל רישום כאמור באמצעות גישה והזדהות אלקטרונית במערכת הרישום באופן מקוון.

(ב) פקיד בסניף של רשות הרישוי יבצע רישום של כלי תחבורה קלה על שמו של אדם לפי תקנת משנה (א) לאחר שזיהה את מבקש הרישום על פי תעודה מזהה; לעניין זה, "תעודה מזהה" - תעודת זהות, דרכון זר או מסמך המעיד על רישיון זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952.  

 

נוספה תקנה 299ו בעניין הטבעה והתקנה של לוחית זיהוי:

(א) יצרן לוחית זיהוי לא יתקין לוחית זיהוי ברכב תחבורה קלה אלא לבקשת בעל הרכב שנרשם לפי סימן זה, ובהתאם למספר הרישום האמור באישור הדיגיטלי לפי תקנה 299(ג)(ב) שהוצג לפניו.

(ב) יצרן לוחית הזיהוי יזהה את מבקש הנפקת לוחית הזיהוי ויוודא את ההתאמה בין פרטי הזיהוי שלו לפרטי בעל הרכב המפורטים באישור הדיגיטלי ובין פרטי הרכב באישור האמור לבין פרטי הרכב שעליו מבוקש להתקין את הלוחית; אם בעל הרכב תאגיד, יזהה את נציג התאגיד, יוודא שבידו הרשאה מאת התאגיד להנפקה ולהתקנה של לוחית זיהוי ברכב לתחבורה קלה שבבעלותו של התאגיד ושהרכב נרשם על שם התאגיד.

 

נוספה תקנה 299ו בעניין הודעה על אמצעי אלקטרוני להזדהות:

רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רשימה של אמצעי הזיהוי האלקטרוניים שתעודכן מזמן לזמן.

 

לתקנה 300 המחייבת נשיאת לוחיות זיהוי ברכב, נוסף לרשימת כלי הרכב "רכב לתחבורה קלה" ונאמר בה שאם עקב מבנה הרכב קיימת מניעה להתקין לוחית זיהוי מאחורי הרכב, תותקן הלוחית על הרכב מלפנים. עם זאת, בעת שנוהגים בו שלא בדרך הוא פטור מנשיאת לוחית זיהוי.

בתקנה 301 במקום חובת לוחיות זיהוי "אחת מלפנים ואחת מאחור" יבוא "מלפנים ומאחור, או אחת מהם בלבד, בהתאם להוראות תקנה 300.

 

תיקון בתקנה 343 המחייבת הארת לוחיות זיהוי פוטר מכך רכב לתחבורה קלה.

 

תקנה 567 מתירה למי שאינו תושב ישראל ובידו רישיון נהיגה זר לנהוג בישראל רכב לתחבורה קלה (תושבי "אזור" - יש"ע, אינם כלולים בכך ונדרש אישור מיוחד).

 

חדשות

 • כנס רכב תפעולי

  ביום שני, 3.6.24, ייערך בסמינר אפעל, אולם יד טבנקין, הכנס השנתי בנושא הרכב התפעולי, הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות. בכנס משתתפים עוסקים ובעלי עניין בתחום הרכב התפעולי. סדר היום מצורף.

  קראו עוד...

  דוחים קצת את הזִקנה

  תקנה 196(ב) זכתה לשינוי המהווה בשורה לבעלי רישיון נהיגה בני 70-75.

  קראו עוד...

  הכנס השנתי לרכב תפעולי

  הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות ב-3.6.24 במרכז הבמה בגני תקווה. היכנסו וראו את תכנית הכנס.

  קראו עוד...

  הארכת זמן נוספת לנהיגה לפי תקנה 168

  עד 31.5.24 או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

  קראו עוד...

  החל רישום אופניים וקורקינטים חשמליים

  על פי התקנות החדשות (שפורסמו ב-24.1.12) החל מ-1 באוגוסט יחויב כל רכב תחבורה קלה לשאת לוחית זיהוי. לצורך זה, נדרשים כל בעלי הרכב הקל להירשם במאגר מקוון. תהליך הרישום פשוט ומהיר, והוא ללא תשלום.

  קראו עוד...

  פטור מדיווח לרשות לפי נוהל 6

  מנהל תחום קציני בטיחות פרסם ב-4.2.24 פטור מחבת הדיווח החלה על קציני הבטיחות לדווח מדי שנה על מספר התלונות שהופנו כלפי נהגי רכב התאגיד ועל מספר תאונות הדרכים עם נפגעים שהיה מעורב בהן רכב התאגיד.

  קראו עוד...

  רכב לתחבורה קלה

  נוספו תקנות חדשות ומפורטות לשימוש באופניים עם מנוע עזר (חשמליים) ובגלגינועים (קורקינטים חשמליים).

  קראו עוד...

  19 נוסעים באוטובוס זעיר בלי C1

  עם רישיון D1 אפשר לנהוג אוטובוס זעיר עם עד 19 נוסעים.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות חדשות ברכב

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוסיף שתי מערכות חדשות לרשימת הציוד הבטיחותי המזכה בהטבת מס. המערכות הן מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג, ומערכת אזהרה על פתיחת דלת.

  קראו עוד...

  הארכות עקב המלחמה

  הוארכו תקופת תוקף רישיון רכב ותוקפה של תעודה לגבי כשירותה של מכונה ניידת.

  קראו עוד...

  הארכות לרגל המצב הביטחוני

  הואררכו תקופות תקפן של רישיוינות הרכב ושעות הנהיגה לפי תקנה 168.

  קראו עוד...

  משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

  תקנה 180(ב) מתירה מעתה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B לנהוג ברכב כזה שצמוד אליו גרור שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג.

  קראו עוד...

  חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.

  קראו עוד...

  עליה בדרגה לרכב שטח (המכונה buggy)

  יוגדלו נפח המנוע של רכב שטח, משקלו העצמי ומספר הנוסעים שיורשה להסיע.

  קראו עוד...

  טסט לרכב במוסך מורשה, אולי בקרוב

  בימים אלה שוקדים גורמי המקצוע במשרד התחבורה על קידומו של מתווה שיאפשר לבצע את מבחן הרישוי השנתי לרכב (טסט) גם במוסכים מורשים, תוך קביעת אמות מידה מקצועיות וקריטריונים לשמירה על ההיבטים הבטיחותיים, הסביבתיים והצרכניים.

  קראו עוד...

  סוף עידן המדבקה

  מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת העריסה להובלת גלילי פלדה

  חובת העריסה נמחקה מתקנה 85(א)(4)

  קראו עוד...

  כנס הרכב התפעולי

  ב-13.3.23 באוניברסיטת בר אילן.

  קראו עוד...

  תאוריה ל-5 שנים:

  תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים).

  קראו עוד...

  תקופת בדיקת החורף הוארכה

  ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

  קראו עוד...

  מדליקים אורות והולכים לבחור

  יום שלישי ה-1 בנובמבר 2022 הוא יום הבוחר משולב ביום הדלקת אורות הרכב.

  קראו עוד...

  תמרורים חדשים ומשודרגים

  פורסמו ב-13.9.22 ומופיעים באתר ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה. הכנסו.

  קראו עוד...

  הקנסות החדשים

  ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

  קראו עוד...

  השתלמות אבטחת מטענים – הארכה

  בדקה ה-90 פרסם משרד התחבורה הארכה לביצוע השתלמות מקצועית בנושא הוראות תקן אבטחת מטענים, למחזיקי רישיון נהיגה C ו-C+E, מובילי מטען, עד ל-1.1.23 (במקום 1.7.22).

  קראו עוד...

  "פחד אלוהים"

  לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2021 בנושא בטיחות בדרכים שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופורסם ב-28 ביוני 2022.

  קראו עוד...

  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

  החוק נוגע באכיפת תקנות התעבורה על ידי הרשויות המקומיות על אופניים עם מנוע עזר (חשמליים), גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואינו פוסח על הולכי הרגל. תיקונים נרחבים לחוק פורסמן ב-22.6.22. אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התוספות באדום והמחיקות.

  קראו עוד...

  קל יותר למכור רכב לסוחר

  מ-1 ביוני 2022 ניתן להעביר בעלות על רכב שנמכר לסוחר, גם באזור העסקי.

  קראו עוד...

  תקנת איסור חניה או עצירה בחניית נכה - הרחבה

  פיסקת איסור החניה והעצירה במקום חניה לנכה הורחבה והובהרה.

  קראו עוד...

  מתקדמים אל הרכב האוטונומי

  ב-15.3.22 נוספו לפקודת התעבורה הגדרות, סעיפי חוק ותוספות, במטרה לקבוע הסדרים שיאפשרו הפעלה של רכב עצמאי בלא נהג.

  קראו עוד...

  פעולות ברכב המותרות שלא במוסך

  חדש: עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע במסגרת עבודתו במוסך את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע על פי סוגי רישיונו.

  קראו עוד...

  לזכרו של ד"ר דן לינק

  אני חולם בהקיץ שאני פוגש את דן ואומר לו: "היי דן, הייתי בהלוויה שלך". הוא מחייך. ב-25.1.22 צעדנו אחרי ארונו של דן לינק בדרכו האחרונה בבית העלמין במעלה החמישה.

  קראו עוד...

  בשורה לחייבים

  בוטל החוק המאפשר להגביל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

  קראו עוד...

  רפורמה בשירותי הרכב

  אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות שמאפשרות לעובדי מוסכים מורשים לבצע שורה של פעולות גם מחוץ למוסך.

  קראו עוד...

  רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...